Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy chế mẫu Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

09/11/2016
Ngày 08/11/2016, trên cơ sở thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp (kèm theo Quyết định số 92/QĐ-BTP ngày 10/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) thay thế Quy chế năm 2007, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành Quy chế mẫu Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (kèm theo Quyết định số 1149/QĐ-TCTHADS ngày 08/11/2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự), đảm bảo phù hợp với những quy định mới của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.


Quy chế mẫu Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm 04 chương, 16 Điều, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đảm bảo quyền làm chủ, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ của Cục; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của Cục trưởng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, góp phần xây dựng cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn các tỉnh, thành phố và đội ngũ công chức, người lao động trong Hệ thống trong sạch, vững mạnh.
Trên cơ sở Quy chế mẫu, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục Thi hành án dân sự, bảo đảm thực hiện dân chủ tại Cục có hiệu quả, thực chất, gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Cục và sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ Thủ trưởng.
Bảo Ngọc – Văn phòng Tổng cục