Kiện toàn Tổ công tác xử lý nợ xấu và triển khai kế hoạch năm 2017 chỉ đạo các vụ việc thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng

15/02/2017
Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác năm 2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), nhằm tập trung chỉ đạo giải quyết và xử lý có hiệu quả các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự và hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngày 09/02/2017, Tổng Cục trưởng THADS đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-TCTHADS kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng (gọi tắt là Tổ xử lý nợ xấu). Ngày 09/02/2017, Tổ xử lý nợ xấu tại Tổng cục đã ban hành Kế hoạch công tác số 453/KH-TCTHADS để chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.


Trên cơ sở Kế hoạch, Tổng cục yêu cầu Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị Vụ Pháp chế, Thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp thực hiện các nội dung cụ thể như sau:
Thứ nhất, yêu cầu Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai nhiệm vụ:
- Quán triệt và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch công tác số 453/KH-TCTHADS ngày 09/02/2017 nói trên. Đồng thời, trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch tổ chức thi hành các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng của đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2017 theo Quyết định số 1286/QĐ-BTP ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
-  Để kịp thời tổng hợp số liệu báo cáo Lãnh đạo Bộ và thực hiện Kế hoạch đôn đốc, kiểm tra, Tổng cục yêu cầu Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, lập danh sách, thống kê số liệu các vụ việc thi hành án tín dụng, ngân hàng theo biểu mẫu của Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin. Thời gian thực hiện theo định kỳ hàng Quý (3 tháng, 6 tháng, 10 tháng, 12 tháng), đối với Quý III/2017 thực hiện thống kê 10 tháng để kết hợp phục vụ báo cáo Quốc hội. Danh sách và kết quả thống kê gửi về Tổng cục THADS (qua Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin - Email: ttdltttk@moj.gov.vn) trước ngày 05 của tháng kế tiếp với Quý báo cáo (05/01, 05/4, 05/8 và 05/10/2017).
-  Đối với việc báo cáo đánh giá kết quả thi hành án, đề xuất biện pháp giải quyết việc thi hành các khoản thu cho tổ chức tín dụng, ngân hàng, yêu cầu Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo định kỳ 06 tháng, 01 năm. Báo cáo gửi về Tổng cục THADS (qua Vụ Nghiệp vụ 1 - Email: nhannt@moj.gov.vn) theo kỳ báo cáo sơ kết (trước ngày 10/4/2017) và báo cáo tổng kết (trước ngày 10/10/2017).
Thứ hai, đề nghị Vụ Pháp chế, Thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp thực hiện các nội dung:
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy chế số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong công tác thi hành án dân sự.
- Triển khai các nội dung liên quan tại Kế hoạch công tác số 453/KH-TCTHADS ngày 09/02/2017 của Tổ xử lý nợ xấu Tổng cục THADS để chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.
- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng có số lượng việc, giá trị phải thi hành án lớn như Agribank, Vietinbank, Vietcombank, Techcombank, BIDV, VAMC, SHB, DAB...  chủ động rà soát, lập danh sách các vụ việc liên quan đến thi hành án, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để phối hợp với các Cơ quan THADS giải quyết hoặc báo cáo Hội sở đề nghị Tổng cục THADS chỉ đạo, giải quyết.
-  Đối với các vụ việc thi hành án tồn đọng như tài sản bán đấu giá đã giảm giá nhiều lần không có người mua; yêu cầu của người phải thi hành án về việc miễn, giảm lãi suất chậm thi hành án..., đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS tạo điều  kiện thi hành án dứt điểm.
Mặt khác, để thực hiện Kế hoạch làm việc, Kế hoạch kiểm tra hoặc khi cần thiết kiểm tra, làm việc đối với những vụ việc thi hành án lớn và giá trị phải thi hành cao, liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng có vướng mắc, khó khăn, phức tạp, Tổ xử lý nợ xấu sẽ chủ động hoặc phối hợp với đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, chỉ đạo giải quyết việc thi hành án tại một số địa phương. Qua kiểm tra nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi tiền cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng và hoàn thành chỉ tiêu thi hành án năm 2017, dự kiến kiểm tra tại Đà Nẵng, Đăk Lăk, Cần Thơ, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Thanh Hóa.
Bên cạnh đó, Tổ xử lý nợ xấu sẽ tổ chức phúc tra việc thực hiện chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục đối với các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng; đồng thời kiểm tra, làm việc đối với những vụ việc thi hành án lớn và giá trị phải thi hành cao hoặc có vướng mắc, khó khăn, phức tạp liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng tại một số địa phương, dự kiến kiểm tra tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bà Rịa -Vũng Tàu, Long An.
Nguyễn Nhàn
Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục Thi hành án dân sự