Một số nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính cần tập trung thực hiện giai đoạn 2018 - 2021

27/02/2018
Trong giai đoạn 2018 - 2021, đất nước ta sẽ tiếp tục tập trung xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại, hội nhập quốc tế, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tạo dựng thể chế, cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, an toàn, thuận lợi. Công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tiếp tục gắn liền với yêu cầu xây dựng nền tư pháp nhân dân và quan điểm của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 về xây dựng Chính phủ “kiến tạo, phát triển, liêm chính và phục vụ”.
 


Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao giai đoạn 2018-2021, Hệ thống Thi hành án dân sự cần đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từ đó đưa ra những nhóm nhiệm vụ cơ bản, cụ thể như sau:
1. Về những kết quả nổi bật đã đạt được, trong những năm qua, hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đã có những tiến bộ rõ rệt, góp phần ngày càng lớn hơn vào yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thực thi công lý, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương, cụ thể:
- Kết quả thi hành án về việc, về tiền ngày càng cao, qua đó kịp thời giải phóng các nguồn lực kinh tế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2015, các cơ quan thi hành án dân sự thi hành xong trên 492 nghìn việc và trên 21 nghìn tỷ đồng, năm 2016, thi hành xong trên 530 nghìn việc và trên 29 nghìn tỷ đồng, năm 2017 thi hành xong trên 549 nghìn việc và trên 35 nghìn tỷ đồng.
- Thể chế pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính cơ bản đã được hoàn thiện. Triển khai Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và Luật Tố tụng hành chính năm 2015, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành 02 Nghị định, 01 Chỉ thị, 08 Thông tư liên tịch và 12 Thông tư. Ngoài ra, nhiều quy chế phối hợp liên ngành được ban hành tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn Hệ thống được nâng cao một bước góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành. Nhiều Quy chế, Quy trình nội bộ trên hầu hết các lĩnh vực hoạt động thi hành án được chú trọng ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc, tạo lề lối làm việc chặt chẽ và hiệu quả hơn.
- Tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn phù hợp hơn với chức năng, nhiệm vụ và tính chất quan trọng, phức tạp của công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tiếp tục được củng cố, nâng cao cả về quy mô và chất lượng, trình độ chuyên môn và bản lĩnh nghề nghiệp.
- Trụ sở, kho vật chứng, trang thiết bị làm việc tuy còn nhiều khó khăn nhưng tiếp tục được quan tâm đầu tư bước đầu đáp ứng được yêu cầu công việc. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin có nhiều cố gắng qua đó góp phần công khai, minh bạch hoạt động thi hành án, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế sau:
- Các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chưa được thi hành dứt điểm phải chuyển kỳ sau tuy giảm nhưng còn nhiều. Năm 2017, số việc và số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong phải chuyển kỳ sau là trên 143 nghìn việc và trên 56 nghìn tỷ đồng.
- Thủ tục thi hành án còn chưa thực sự tinh gọn, thời gian thi hành án còn tương đối dài so với các nước trong khu vực (xếp hạng 6/10 trong khối ASEAN) và trong nhiều năm chưa có sự cải thiện đáng kể để góp phần nâng cao mức độ tín nhiệm của nền kinh tế đất nước.
- Một số bản án, quyết định hành chính của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật chưa được theo dõi, kiến nghị thi hành một cách đầy đủ, kịp thời.  
- Cơ chế bố trí, phân bổ biên chế còn thiếu hợp lý, công tác biệt phái hiệu quả chưa cao. Một số công chức còn thiếu rèn luyện, tu dưỡng. Còn một số vi phạm nghiệp vụ, đặc biệt là trong công tác xác minh điều kiện thi hành án, đấu giá tài sản kê biên, cưỡng chế thi hành án và quản lý kho vật chứng. Số công chức bị xử lý kỷ luật do vi phạm về chuyên môn nghiệp vụ thi hành án tuy có xu hướng giảm nhưng vẫn còn nhiều.
- Một số cơ quan thi hành án dân sự chưa làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không xử lý dứt điểm vụ việc từ cơ sở dẫn đến việc một số vụ việc công dân bức xúc, gay gắt, tập trung về Địa điểm tiếp công dân của Bộ Tư pháp.
- Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu.
- Công tác truyền thông báo chí, tuyên truyền phổ biến pháp luật, công tác dân vận trong hoạt động thi hành án chưa hiệu quả, ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án còn chưa cao, nhiều vụ việc, người phải thi hành án trốn tránh, chây ỳ, chống đối việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án.
Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, đặc biệt là:
- Số việc và tiền thụ lý ngày càng nhiều và tiếp tục tăng cao so với năm trước. Bên cạnh đó, còn hơn 176 nghìn việc với hơn 71 nghìn tỷ đồng chưa có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau nhưng phải đôn đốc, xác minh theo định kỳ tạo áp lực không nhỏ đối với công chức thi hành án dân sự.
- Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo một số cơ quan thi hành án dân sự chưa thực sự quyết liệt, sâu sát, thiếu kiên quyết; tính gương mẫu đi đầu của lãnh đạo một số đơn vị chưa cao, còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm. Nhiều địa phương chưa kiện toàn đầy đủ các chức danh lãnh đạo, đặc biệt là cấp Phó Thủ trưởng, hiện còn thiếu nhiều Phó Cục trưởng và Phó Chi cục trưởng.
- Năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của một bộ phận công chức, Chấp hành viên còn chưa theo kịp yêu cầu; còn một số công chức, Chấp hành viên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, chưa tích cực học tập nghiên cứu, nhất là các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự dẫn đến việc vận dụng, áp dụng trong thực tiễn còn lúng túng, sai sót.
- Công tác phối hợp với một số cơ quan liên quan như Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân có nơi còn chưa chặt chẽ, thường xuyên; chưa chủ động, tích cực đề xuất tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự trong chỉ đạo, lãnh đạo công tác thi hành án dân sự, nhất là tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài.
- Còn 35 Chi cục chưa được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc; 04 Cục và 509 Chi cục chưa được đầu tư xây dựng kho vật chứng. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Chưa có chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý đối với công chức luân chuyển, điều động, biệt phái về những địa bàn trọng điểm, cấp bách.
2. Mục tiêu giai đoạn 2018-2021 của công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, từng bước tạo chuyển biến cơ bản về mọi mặt trong hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, qua đó củng cố, tạo tiền đề vững chắc cho hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trong giai đoạn tiếp theo.
3. Để hoàn thành các mục tiêu nêu trên, Hệ thống Thi hành án dân sự cần tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:
- Lãnh đạo triển khai đường lối, chính sách của Đảng trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính
Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng trong hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
+ Chú trọng tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách     Hồ Chí Minh, qua đó góp phần tiếp tục xây dựng các cơ quan thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ công chức thi hành án dân sự các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, phục vụ nhân dân.  
+ Tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Hệ thống Thi hành án dân sự trước yêu cầu đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục thi hành án, bảo đảm hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả quyền sở hữu tài sản của các nhà đầu tư, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao mức độ tín nhiệm của nền kinh tế.
- Lãnh đạo hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính
+ Tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả Luật Thi hành án dân sự, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật có liên quan đến quá trình thi hành án như đăng ký tài sản, thẩm định giá, đấu giá tài sản, xử lý nợ xấu. Tổng kết và kịp thời hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.
+ Tiếp tục tuyên truyền và triển khai nghiêm túc Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án, nâng cao hiệu lực chấp hành các bản án, quyết định hành chính của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
+ Tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, trong đó đặc biệt quán triệt trong toàn Hệ thống việc mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, đồng thời, tập trung chấn chỉnh những sai sót, vi phạm thường gặp trong việc không ra các quyết định về thi hành án, không tổ chức thi hành các quyết định về thi hành án và phối hợp trong tha tù trước thời hạn có điều kiện, hạn chế thấp nhất việc phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
- Lãnh đạo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được giao
Lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015, Nghị quyết Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự.
+ Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch việc thực hiện các quy định về xác minh điều kiện thi hành án, bảo đảm xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật án có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành. Thực hiện nghiêm túc việc xác minh định kỳ đối với các vụ việc chưa có điều kiện thi hành. Đăng tải đúng quy định pháp luật về thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Cổng, Trang Thông tin điện tử Thi hành án dân sự.
+ Xây dựng cơ chế đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với những vụ việc có điều kiện thi hành án nhưng còn để kéo dài để tập trung chỉ đạo thi hành dứt điểm. Hoàn thiện chế độ thống kê thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, bảo đảm các chỉ tiêu thống kê phù hợp, phản ánh chính xác, trung thực, khách quan kết quả thi hành án, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.
+ Phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền thực hiện nghiêm túc các quy định về thẩm định giá và đấu giá tài sản kê biên, có biện pháp công khai, minh bạch thông tin về hoạt động đấu giá tài sản kê biên tại các cơ quan thi hành án dân sự, ngăn ngừa, hạn chế hiện tượng trục lợi, thông đồng, móc nối, dìm giá, đồng thời, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những sai sót, vi phạm trong hoạt động này.
+ Chú trọng thi hành các vụ việc thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn. Chủ động nắm bắt thông tin về các vụ việc, báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền, ưu tiên nguồn lực để kịp thời thi hành án hiệu quả nhất đối với các vụ việc loại này.
+ Tiếp tục tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng thông qua hoạt động thi hành án dân sự. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước trong việc yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản bảo đảm cho vay, phối hợp hiệu quả với cơ quan thi hành án dân sự trong tổ chức thi hành các vụ việc có liên quan.
+ Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ gắn với tổng kết thực tiễn thi hành án hành chính; thực hiện tốt các quy định về quản lý nhà nước về thi hành án hành chính; thi hành nghiêm túc các quy định về theo dõi thi hành án hành chính, công khai thông tin về việc không chấp hành án và đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, xử lý trách nhiệm đối với các vụ việc không chấp hành; tập trung tham mưu giúp Chính phủ chỉ đạo thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính còn tồn đọng.
+ Các đơn vị trong Hệ thống, đặc biệt là cấp Chi cục thực hiện tốt các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, đồng thời hạn chế phát sinh những vụ việc mới. Tiếp tục phát triển “Đường dây nóng” và các kênh đối thoại, tiếp nhận kiến nghị, phản ánh, thắc mắc, khiếu nại, tố cáo nhằm nắm bắt và xử lý kịp thời nguyện vọng, vướng mắc của người dân trong quá trình thi hành án. Thường xuyên rút kinh nghiệm trong toàn Hệ thống từ những sai sót, vi phạm thường gặp được phát hiện qua công tác này.
+ Tăng cường quản lý kho vật chứng và tài sản tạm giữ tại các cơ quan thi hành án dân sự theo quy định, tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý vật chứng, tài sản tạm giữ, thường xuyên kiểm kê định kỳ, bố trí cán bộ thủ kho có năng lực, phẩm chất, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý vật chứng theo quy định.
+ Nghiên cứu, ban hành Đề án về tăng cường công tác truyền thông báo chí trong Hệ thống Thi hành án dân sự, thông tin đầy đủ những đóng góp của hoạt động thi hành án dân sự vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của đất nước cũng như kịp thời phê phán những trường hợp trốn tránh, chây ỳ, chống đối việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ thi hành án.
+ Tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động, tích cực, tranh thủ hiệu quả kinh nghiệm của một số quốc gia có hệ thống pháp luật phát triển và các chuẩn mực quốc tế góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trong thời gian tới.
- Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
+ Nghiên cứu và quyết định mô hình tổ chức cơ quan thi hành án dân sự tại 03 đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt: Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Xem xét, nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho các cơ quan thi hành án dân sự tại TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Tiếp tục hoàn thiện thể chế và các quy trình, quy chế nội bộ trong quản lý tổ chức cán bộ của Hệ thống. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức cán bộ cũng như các quy chế, quy trình nội bộ đã được ban hành.
+ Nghiên cứu, quyết định cơ chế phân công lao động, cơ cấu vị trí việc làm và các ngạch công chức trong hoạt động thi hành án phù hợp nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng lao động. Thường xuyên tổ chức các kỳ thi để bảo đảm nguồn nhân lực và cơ cấu các ngạch đã được phê duyệt. Nghiên cứu, ban hành tiêu chí quyết định giao biên chế (hoặc tinh giản biên chế) đối với các cơ quan thi hành án dân sự trên cơ sở mức độ phức tạp và khối lượng công việc trên từng địa bàn. Ban hành chính sách hỗ trợ hợp lý và thực hiện linh hoạt, hiệu quả cơ chế biệt phái có thời hạn nhằm hỗ trợ các địa bàn có lượng án lớn, kéo dài, phức tạp.   
+ Tập trung, khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch lãnh đạo các cấp trong Hệ thống giai đoạn 2017-2021 và giai đoạn 2021-2016, trên cơ sở đó, chủ động sớm có phương án nhân sự để giải quyết cơ bản tình trạng các đơn vị, đặc biệt là cấp Cục, Chi cục còn thiếu lãnh đạo hoặc cần thay thế do nghỉ hưu hoặc có yêu cầu về công tác cán bộ. Tập trung xây dựng Kế hoạch luân chuyển phù hợp, khả thi nhằm tạo điều kiện rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng, giúp cán bộ trưởng thành nhanh hơn và toàn diện, vững vàng hơn, tạo nguồn trước mắt và lâu dài cho toàn Hệ thống.
+ Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ bám sát thực tiễn công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn hiện nay. Cùng với đào tạo các kỹ năng về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, các chức danh thi hành án dân sự phải được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về đăng ký tài sản, thẩm định giá, đấu giá tài sản.
+ Tiếp tục quán triệt, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động thi hành án. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền sâu rộng truyền thống thi hành án dân sự, khích lệ lòng tự hào nghề nghiệp, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ công chức thi hành án dân sự.
- Lãnh đạo công tác phối hợp liên ngành và với cấp ủy, chính quyền địa phương
+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các Thông tư liên tịch, Quy chế phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội…, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác phối hợp thi hành án dân sự, thi hành án hành chính ở cấp trung ương và cấp địa phương, đặc biệt là phối hợp trong hướng dẫn nghiệp vụ, cưỡng chế thi hành án và thống kê liên ngành. 
+ Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong:
* Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trong hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; kịp thời uốn nắn những các tổ chức cơ sở Đảng tại các Cục, Chi cục có biểu hiện vi phạm Điều lệ Đảng, thiếu ổn định, đoàn kết; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng rèn luyện của công chức đảng viên trên địa bàn;
* Kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo trên địa bàn, đặc biệt là trong công tác đánh giá công chức, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và kỷ luật;
* Chỉ đạo công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn và tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
- Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành
+ Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp, Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự theo phương châm “hướng về cơ sở”. Nghiêm túc xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính hàng năm, đồng thời quyết liệt đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, coi đây là công cụ quan trọng trong quản lý, chỉ đạo điều hành và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan thi hành án dân sự.
+ Củng cố và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và lề lối làm việc đáp ứng yêu cầu của mô hình quản lý tập trung thống nhất theo hệ thống ngành dọc. Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, công chức phải tuân thủ tính thứ bậc và trật tự hành chính. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.
+ Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ. 100% Cục, Chi cục Thi hành án dân sự phải ban hành Kế hoạch kiểm tra hàng năm và tự tổ chức kiểm tra; Cục Thi hành án dân sự kiểm tra toàn diện tối thiểu 2/3 số đơn vị trên địa bàn. Tổng cục, Cục, Chi cục Thi hành án dân sự tăng cường kiểm tra đột xuất công tác thụ lý, xác minh và phân loại án đối với các Chi cục và Chấp hành viên. Kiên quyết xử lý những trường hợp sai phạm phát hiện sau thanh tra, kiểm tra.
+ Tập trung triển khai hiệu quả Phần mềm Quản lý Thi hành án dân sự trong toàn Hệ thống và phấn đấu triển khai giao ban trực tuyến đến cấp Chi cục nhằm từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
+ Đẩy mạnh cải cách hành chính trong thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Thực hiện nề nếp, hiệu quả cơ chế một cửa, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Nâng cao hiệu quả hỗ trợ trực tuyến thi hành án, tiến tới cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính từ năm 2018.
+ Tiếp tục ưu tiên vốn đầu tư xây dựng cho các cơ quan thi hành án dân sự chưa có trụ sở hoặc trụ sở đã xuống cấp, các cơ quan thi hành án dân sự chưa có kho vật chứng theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.
                                                                                    Thế Minh