Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục thi hành án dân sự

26/01/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 16/01/2018 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục, trong đó có đề mục thi hành án dân sự.


Nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch theo Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, ngày 16/4/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Pháp lệnh pháp điển được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước ở Trung ương, trong một thời gian nhất định và theo một trình tự, thủ tục thống nhất, tiến hành rà soát, tập hợp các quy phạm pháp luật hiện hành ở cấp Trung ương, sắp xếp các quy phạm pháp luật đó theo một trật tự với bố cục logic, hợp lý và dễ dàng tra cứu thành Bộ pháp điển.
Trên cơ sở đó, ngày 06/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 843/QĐ-TTg phê duyệt danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục. Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp được phân công thực hiện pháp điển nhiều đề mục, trong đó có đề mục thi hành án dân sự (đề mục số 2, thuộc chủ đề số 30). Tổng cục Thi hành án dân sự được giao giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiến hành pháp điển đối với đề mục thi hành án dân sự. Tại Tổng cục, nhiệm vụ này được phân công cho Vụ Nghiệp vụ 3.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Vụ Nghiệp vụ 3 đã tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục để trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch kèm theo Quyết định số 2136/QĐ-BTP ngày 03/12/2015; rà soát, thu thập, lập Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và tiến hành pháp điển theo quy định.
Ngày 20/9/2017, Hội đồng thẩm định, Bộ Tư pháp đã họp đánh giá dự thảo Kết quả pháp điển và trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng, Vụ Nghiệp vụ 3 đã chỉnh lý, trình Lãnh đạo Tổng cục để trình Lãnh đạo Bộ ký xác thực Kết quả pháp điển số 4891/KQPĐ-BTP ngày 24/10/2017. Ngày 16/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục, trong đó có đề mục thi hành án dân sự.
Theo quy định của Pháp lệnh pháp điển, Bộ pháp điển (trong đó có đề mục thi hành án dân sự) phải được đăng tải công khai trên môi trường mạng internet - cụ thể là Cổng thông tin điện tử pháp điển (tên miền: phapdien.moj.gov.vn). Như vậy, sau khi Chính phủ thông qua Nghị quyết số 07/NQ-CP thì Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành cập nhật Kết quả pháp điển đề mục thi hành án dân sự vào Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử pháp điển. Mọi cá nhân, tổ chức có thể truy cập, khai thác, tìm kiếm các quy định của pháp luật trong Bộ pháp điển miễn phí.
Nguyễn Thị Kim Quy
Vụ Nghiệp vụ 3 - TCTHADS
File đính kèm