Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong toàn quốc

13/07/2018

Thực hiện Quyết định số 465/QĐ-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự năm 2018, Quyết định số 427/QĐ-TCTHADS ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch triển khai Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê Thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là Phần mềm) trong Hệ thống Thi hành án dân sự, theo đó Phần mềm đã được triển khai chính thức tại 15 Cục Thi hành án dân sự (Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và các tỉnh: Đồng Nai, Bình Phước, Kiên Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Nghệ An, Quảng Ngãi, Ninh Thuận) kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018. Để tiếp tục quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả Phần mềm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi triển khai trong toàn quốc (theo Kế hoạch là từ ngày 01 tháng 8 năm 2018), ngày 11 tháng 7 năm 2018 Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 2503/TCTHADS-TKDLCT chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự trong việc triển khai Phần mềm.
Theo đó, đối với 15 Cục Thi hành án dân sự đang triển khai giai đoạn 1 (nêu trên) tiếp tục cập nhập đầy đủ, kịp thời hồ sơ dữ liệu vào hệ thống, phục vụ hỗ trợ công tác chuyên môn và khai thác dữ liệu từ hệ thống. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình sử dụng Phần mềm gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự trước ngày 18/7/2018 để tổng hợp, phối hợp với đơn vị liên quan tháo gỡ, chỉnh lý. Tiếp tục rà soát tài khoản thư điện tử của công chức thuộc đơn vị. Cán bộ đầu mối (đặc biệt là cán bộ công nghệ thông tin của Cục Thi hành án dân sự) trực tiếp tiếp nhận và chịu trách nhiệm hỗ trợ các đơn vị Chi cục và Chấp hành viên đối với những khó khăn, đề xuất liên quan đến các nội dung đã được tập huấn và các nội dung đã được phân quyền cho quản trị hệ thống (admin) của Cục và Chi cục. Đối với những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh trong hệ thống lập trình hoặc điều chỉnh, bổ sung các chức năng nghiệp vụ của phần mềm, Cục Thi hành án dân sự tổng hợp, gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự hoặc phản ánh trực tiếp qua đường dây nóng của Tổng cục Thi hành án dân sự để tổng hợp, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin nghiên cứu xử lý. Cán bộ công nghệ thông tin của Cục Thi hành án dân sự cần thường xuyên liên hệ, trao đổi với cán bộ công nghệ thông tin của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Công nghệ thông tin để thống nhất trong hỗ trợ, giải đáp.
Đối với 48 Cục Thi hành án dân sự còn lại: Triển khai thông báo, quán triệt tới công chức, Chấp hành viên thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc về việc sử dụng Phần mềm (phiên bản thực hành) tại địa chỉ website: http://thuchanhtlthads.moj.gov.vn từ ngày 12/7/2018 đến hết ngày 31/7/2018 trước khi sử dụng trên Phần mềm chính thức (từ ngày 01/8/2017). Tài khoản để đăng nhập Phần mềm là tài khoản hòm thư điện tử công vụ cá nhân (email) được Bộ Tư pháp cấp (Cục Công nghệ thông tin đã gửi danh sách tài khoản vào hòm thư điện tử của các Cục Thi hành án dân sự). Các Cục Thi hành án dân sự tiếp tục rà soát, yêu cầu tất cả người dùng sử dụng email do Bộ Tư pháp cấp. Tiến hành tạo tài khoản người dùng trên bản THỰC HÀNH cho các công chức, Chấp hành viên tham gia sử dụng Phần mềm theo phân quyền. Tổ chức cho các cán bộ đăng nhập vào Phần mềm THỰC HÀNH để thực hiện tất cả các chức năng: nhập hồ sơ, thụ lý hồ sơ, tổ chức thi hành án, báo cáo thống kê, ủy thác, bàn giao hồ sơ, quản lý kho vật chứng... để có được kỹ năng thành thục trước khi chuyển sang sử dụng Phần mềm chính thức. Phân công Lãnh đạo Cục phụ trách chỉ đạo triển khai Phần mềm trong địa bàn, cử 02 cán bộ đầu mối của Cục (trong đó gồm 01 cán bộ công nghệ thông tin của Cục) hỗ trợ tại Cục trực tiếp tiếp nhận ý kiến của người sử dụng tại địa bàn, xử lý hỗ trợ tại chỗ (cung cấp 02 đầu số di động hoặc cố định của cán bộ hỗ trợ tiếp nhận ý kiến từ các Chi cục Thi hành án dân sự); trường hợp không xử lý được đề nghị hỗ trợ từ Tổng cục Thi hành án dân sự hoặc người dùng liên hệ trực tiếp đến các đầu số hỗ trợ của Tổng cục Thi hành án dân sự qua đường dây nóng 024.3244.4214 hoặc cán bộ phụ trách khu vực của Tổng cục Thi hành án dân sự, cán bộ kỹ thuật của Viettel, Cục Công nghệ thông tin.
Trung tâm