9 văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự được ban hành trong 7 tháng đầu năm 2007

20/08/2007

Tính từ đầu năm 2007 đến nay, sau 7 tháng đã có 9 văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi hành án dân sự được ban hành, cụ thể là:1.     Quyết định số 01/2007/QĐ-BNV ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Tiêu chuẩn ngạch Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự.

2.     Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTP-BNV ngày 29/3/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3.     Quyết định số 01/2007/QĐ-BTP ngày 16/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quy chế uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

4.     Quyết định số 73/2007/QĐ ngày 25/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự.

5.     Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự.

6.     Quyết định số 02/QĐ-BNV ngày 01/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mã số ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự.

7.     Quyết định số 241/QĐ-BTP ngày 12/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1981 đến nay hết hiệu lực, trong đó có văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự.

8.     Thông tư số 06/2007/TT-BTP ngày 05/7/2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong họa động thi hành án dân sự.

9.     Quyết định số 07/2007/QĐ-BTP ngày 12/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án.     

Lê Tuấn