Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tiếp tục nâng cao kết quả thi hành án dân sự theo chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự được giao trong năm 2011

06/07/2011
Thực hiện Công văn số 2093/TCTHA-TTDL.TT&TK ngày 17/6/2011 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc nâng cao kết quả thi hành án dân sự theo chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2011. Đồng thời, để nâng cao kết quả thi hành án dân sự trong thời gian tới nhằm đạt chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2011, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố chỉ đạo cho đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như:


1. Tiến hành rà soát, đối chiếu và xác định lại số việc, tiền và giá trị tài sản thi hành án chuyển kỳ sau trong các báo cáo của năm 2011 với số vụ việc, tiền và giá trị tài sản chuyển kỳ sau trong các báo cáo của năm 2010 để có kế hoạch tập trung xử lý nhằm làm giảm án tồn đọng theo chỉ tiêu đã được giao.

2. Tiếp tục kiểm tra, theo dõi và chỉ đạo chấp hành viên thực hiện tốt công tác rà soát, phân loại và kế hoạch tổ chức thi hành án dân sự năm 2011 theo chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tại Kế hoạch số 01/KH-THA-NV ngày 31/12/2010 về việc tổng rà soát án đang tổ chức thi hành và xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành án năm 2011; đồng thời hàng tháng, chấp hành viên và Chi cục THADS các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2011 đã được kiểm tra, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh tại biên bản kiểm tra, thẩm định và Kết luận số 02/KLKT-THA ngày 07/3/2011 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh; cập nhật đầy đủ những vụ việc chưa được thi hành xong của kế hoạch tổ chức thi hành án dân sự năm 2011 và những vụ việc mới thụ lý phát sinh kể từ ngày 01/01/2011 (nhưng chưa thi hành xong), nhằm theo dõi chặt chẽ đối với số việc chưa thi hành xong của từng Chấp hành viên để Chi cục trưởng tổng hợp báo cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh và chỉ đạo chấp hành viên có kế hoạch tổ chức thi hành án hiệu quả, đạt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và làm giảm lượng án tồn đọng.

3. Tự kiểm tra việc phân loại án còn đang thi hành đến ngày 01/7/2011 trên tất cả các tiêu chí; chú trọng tự kiểm tra kỹ số vụ việc chưa có điều kiện thi hành vì lý do khác để xử lý; lập danh sách trích ngang gửi về phòng Nghiệp vụ để kiểm tra và tham mưu cho Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo.

4. Tiếp tục Kiểm tra, rà soát xác định những vụ việc có điều kiện thi hành có giá trị lớn để đôn đốc thi hành, trường hợp đương sự cố tình chây ỳ thì áp dụng mọi biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế cần thiết để thi hành dứt điểm nhằm nâng cao kết quả thi hành án dân sự về tiền.

5. Thực hiện đồng bộ việc tổ chức thi hành án đối với các vụ việc có điều kiện thi hành và xử lý đối với các vụ việc chưa có điều kiện thi hành (trả đơn, giảm, miễn, đình chỉ thi hành án đối với những vụ việc có đủ điều kiện theo quy định; đưa những việc có điều kiện thi hành khỏi mục chưa có điều kiện thi hành và tổ chức thi hành theo quy định đối với những vụ việc xác định được đương sự đã có điều kiện thi hành án hoặc đã tháo gỡ được vướng mắc trong quá trình thi hành án…) nhằm giảm số lượng việc, tiền thi hành án dân sự chuyển kỳ sau.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thi hành án dân sự; tích cực giáo dục, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án nhằm giảm đến mức tối thiểu việc áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc thực hiện các việc cưỡng chế có huy động lực lượng tham gia cưỡng chế đông.

5. Trong điều kiện nguồn biên chế có hạn, số lượng Chấp hành viên chưa được bổ sung do chưa tổ chức thi tuyển nên các Chi cục cần chủ động xây dựng phương án nhằm sử dụng tối ưu nguồn biên chế của được giao của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ.

8. Kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý nghiêm túc đối với những Chấp hành viên có hành vi vi phạm pháp luật, không tích cực trong tổ chức thi hành án hoặc cố tình kéo dài thời gian thi hành án; phân loại, thống kê thiếu chính xác nhằm tăng kết quả thi hành án dân sự.

9. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo trong thi hành án dân sự, nhất là kiểm tra việc phân loại việc, tiền thi hành án; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ của Chấp hành viên, Thẩm tra viên, cán bộ công chức thi hành án dân sự. Tăng cường trách nhiêm, nêu cao tinh thần chủ động tích cực của cán bộ Lãnh đạo Chi cục thi hành án trong thực hiện nhiệm vụ./.

Phạm Huy Ân