Cục THADS Cà Mau phát động thi đua Thi hành án dân sự đợt II năm 2011

13/07/2011
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2011 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau và thực hiện Công văn số 1688/BTP-TĐKT ngày 31/3/2011 việc về phát động phong trào thi đua năm 2011 và Kế hoạch số 501/KH-TCTHADS ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2011 và thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2011 về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong đợt thi đua thi hành án dân sự đợt I năm 2011.


Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau phát động đợt thi đua thi hành án dân sự đợt II năm 2011 (từ ngày 15/7 đến 30/9/2011) lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2011, với chủ đề “Toàn thể cán bộ công chức ngành Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau quyết tâm thi đua nước rút hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2011” với những nội dung cụ thể sau:

- Thi đua thực hiện việc lập hồ sơ thi hành án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định, nghi chép rõ ràng, sạch sẽ đảm bảo tính chính xác.

- Thi đua tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt các vụ việc đang thi hành dở dang. Đến hết ngày 30/9/2011 phải đạt và vượt chỉ tiêu  của mỗi đơn vị theo Quyết định số 241/QĐ.CTHA ngày 24/01/2011 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau.

- Thi đua tổ chức xác minh phân loại án theo đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Những vụ việc được xác định là chưa có điều kiện thi hành thì tùy từng trường hợp cụ thể thực hiện các thủ tục hoãn, điình chỉ, ủy thác hoặc trả đơn yêu cầu .v.v. theo đúng quy định.

- Thi đua thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; công khai các thủ tục hành chính trong công tác thi hành án dân sự; công khai và thực hiện tốt nội quy cơ quan, quy chế tiếp công dân, quy chế dân chủ gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị.

- Thi đua thực hiện tốt công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để xẩy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Thời gian thực hiện đợt thi đua được thực hiện từ ngày 15/7/2011 và kết thúc vào ngày 30/9/2011.

                                                                              Võ Văn Tính