Cục THADS thành phố Đà Nẵng: Giao ban công tác THADS 9 tháng năm 2011 và triển khai công tác từ nay đến 30/9/2011

13/07/2011
Ngày 05/7/2011 Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng họp giao ban công tác 9 tháng năm 2011, triển khai công tác thi hành án dân sự đến 30/9/2011; Sơ kết phong trào thi đua đợt I thi hành án cao điểm và phát động phong trào thi đua đợt II thi hành án cao điểm từ ngày 01/7 đến ngày 30/9/2011.


Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đ/c Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án quận, huyện; Phó Cục trưởng, Trưởng phòng chuyên môn Cục Thi hành án thành phố, đồng chí Cục trưởng kết luận và chỉ đạo triển khai một số công tác như sau:

I. Kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2011 toàn thành phố đạt 73,9% về việc (4.525 vụ việc / 6.120 vụ việc) và 66,6% về tiền (276.255.798.000 đ / 414.929.992.000 đ).

Kết quả đạt được chưa cao, đến ngày 30/9/2011 là báo cáo năm 2011, do vậy yêu cầu các đồng chí Chi cục trưởng tập trung chỉ đạo tổ chức thi hành án các vụ án có điều kiện thi hành kéo dài nhiều năm, các vụ án có giá trị lớn.

 - Về chế độ báo cáo: báo cáo tháng, thống kê 3, 6, 9 tháng, các báo cáo kế toán, báo cáo khiếu nại, báo cáo đột xuất… đến nay một số đơn vị đã thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, còn một số đơn vị gửi báo cáo chậm, số liệu chưa chính xác phải điều chỉnh (như báo cáo thống kê), báo cáo giải quyết khiếu nại phân tích số liệu sơ sài; chưa nêu được số vụ việc phức tạp, các vụ án điển hình, tồn tại lâu năm đã được giải quyết trong tháng, trong quý.

Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các quận, huyện cần phải chỉ đạo cụ thể để làm tốt hơn về chế độ báo cáo, công tác kế toán nghiệp vụ.

II. Thực hiện đợt thi đua, thi hành án cao điểm (từ ngày 15/3/2011 đến 31/6/2011) nhằm chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2011); Quốc tế lao động ngày 01/5 và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2011). Cán bộ công chức cơ quan Thi hành án dân sự thành phố đến quận, huyện đã nhận thức đầy đủ của phong trào thi đua, tích cực thi đua rèn luyện nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công việc được giao. Phong trào đợt thi đua thi hành án cao điểm thể hiện sự nổ lực của từng Chấp hành viên, cán bộ công chức trong công tác được giao. Qua đợt thi đua, các đơn vị đã tổ chức sơ kết phong trào thi đua đề xuất biểu dương và khen thưởng 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự, nhân rộng điển hình trong phạm vi cơ quan Thi hành án dân sự.

Tổ chức phát động phong trào đợt II thi đua thi hành án cao điểm trong các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (từ ngày 01/7/2011 đến 30/9/2011) hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu của Bộ Tư pháp, của Tổng cục Thi hành án dân sự giao năm 2011.

III. Công tác đến 30/9/2011

- Báo cáo Tổng rà soát đội ngũ CBCC cơ quan Thi hành án tính đến ngày 01/7/2011, theo Quyết định số 862/QĐ-BTP ngày 31/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Quy hoạch Lãnh đạo Cục, Chi cục THADS quận, huyện (từ nay đến 31/10/2011) theo Kế hoạch số 44 KH/BCS-TCTHADS ngày 22/6/2011 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

- Rà soát công chức đã học lớp đào tạo nguồn Chấp hành viên phát huy tốt trong công tác, có năng lực làm Chấp hành viên, chuẩn bị nguồn khi có chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, của Bộ Tư pháp cử tham gia thi tuyển.

- Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra quản lý công chức của đơn vị; Kiểm tra đối với Chấp hành viên, chuyên viên trong quá trình tác nghiệp thi hành án. Chấn chỉnh ngay việc xác minh và lập hồ sơ thi hành án còn sơ sài, không chặt chẽ, rõ ràng.

- Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiểm tra việc giải quyết khiếu nại của các đơn vị quận, huyện tránh để tình trạng khiếu nại kéo dài.

- Tập trung xử lý án tồn đọng, án khó thi hành, phân loại, tìm nguyên nhân và đề ra giải pháp xử lý cụ thể để giảm từ 10-15% về việc, 5-10% về tiền chuyển kỳ sau so với năm 2010; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp.

Phấn đấu thi hành án xong vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao năm 2011 theo chỉ đạo của Tổng cục./. 

Lâm Hồng Anh