Cục THADS tỉnh Tây Ninh: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

26/07/2011
Công tác THADS giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được thực thi, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhằm bảo vệ quyền lợi của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Quá trình tác nghiệp đòi hỏi Chấp hành viên, Thư ký Thi hành án phải tiếp xúc trực tiếp với đương sự do ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích vật chất của đương sự; phải đảm bảo thực hiện công minh, thận trọng, đúng các quy định của pháp luật.


Trong những năm qua, bộ máy, tổ chức, cán bộ của hệ thống cơ quan THADS cơ bản đã được kiện toàn, lớn mạnh về mọi mặt; đội ngũ cán bộ, công chức THADS trưởng thành hơn về chính trị và trình độ chuyên môn; kết quả THADS năm sau cao hơn năm trước, chất lượng thi hành án được nâng cao. Sự chuyển biến của công tác THADS đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh các cơ quan THADS trong tỉnh thường xuyên triển khai các văn bản pháp luật quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lồng ghép với việc thực hiện Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các buổi sinh hoạt đến tất cả cán bộ, công chức tại đơn vị. Định kỳ hàng quý, Chi ủy có phân công đảng viên viết chuyên đề bám sát tình hình thực tế tại đơn vị, gắn với các quy định của pháp luật, các đợt phát động, tổ chức sinh hoạt chuyên đề; công tác phòng, chống tham nhũng có sự chuyển biến rõ nét, công chức chủ động tham gia vào các hoạt động phòng chống tham nhũng tại đơn vị, thực hiện giám sát các quy định, quy chế của Cục THADS hỗ trợ hoạt động thi hành án có chất lượng hơn, giảm bớt phiền hà, nhũng nhiễu công dân.

Hàng năm, Ban lãnh đạo Cục THADS luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan THADS xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, và lồng công tác này vào kế hoạch công tác tại đơn vị. Công tác thực hành tiết kiệm chống tham nhũng được thực hiện thông qua các hoạt động sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị, thực hiện minh bạch thu, chi tài chính theo định kỳ và có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng về Bộ Tư pháp và Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của tỉnh. Đối với các trường hợp công chức vi phạm có liên quan đến công tác tài chính đều được báo cáo cụ thể về Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của tỉnh. Các cơ quan THADS trong tỉnh đưa tin học vào ứng dụng trong công tác thiết lập hồ sơ, trình tự tổ chức thi hành án theo đúng quy định, thực hiện chế độ báo cáo thông tin qua địa chỉ mail. Công tác kiểm tra nghiệp vụ đã được tăng cường do đó chất lượng các hồ sơ thi hành án được đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động tổ chức thi hành án, các cơ quan THADS đã thực hiện thanh toán tài chính rõ ràng, kê khai tài sản, thu nhập, định kỳ hàng quý thực hiện công khai tài chính, công khai công tác mua sắm các vật tư, trang thiết bị, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của cán bộ, công chức, chi trả qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức. Có sự phân công, phân nhiệm rõ từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm của cán bộ làm công tác quản lý để làm cơ sở đánh giá cán bộ, công chức. Thái độ tiếp công dân nơi công sở luôn được quan tâm, đơn vị phân công công chức có năng lực, am hiểu về pháp luật, tiếp xúc lời nói hòa nhã, những ý kiến thắc mắc của người dân đều được giải thích cụ thể, rõ ràng. Hàng năm Cục THADS đều xây dựng kế hoạch và đã trực tiếp kiểm tra các Chi cục THADS huyện và phòng Nghiệp vụ, tổ chức thi hành án; về các mặt giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tài chính, nghiệp vụ kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các cơ quan THADS vẫn còn gặp một số khó khăn như: công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị có thực hiện nhưng số lượng còn hạn chế. Công tác kiểm tra nghiệp vụ còn nhiều hạn chế do không thể kiểm tra hết tất cả các hồ sơ ở các chi cục. Một số nơi lãnh đạo đơn vị chưa thường xuyên tổ chức kiểm tra công việc của từng Chấp hành viên, cán bộ, công chức của đơn vị. Chưa giải quyết dứt điểm vụ việc tham nhũng tại Chi cục THADS huyện Hòa Thành xảy ra từ năm 2008.

Đồng thời Cục THADS đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm tiếp tục thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra; như: tăng cường chấn chỉnh lề lối làm việc, ý thức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện nghiệp vụ thi hành án phải theo đúng các quy trình của Luật thi hành án và các nghị định hướng dẫn thi hành. Tăng cường trách nhiệm cán bộ công chức trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân phải kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Công tác phòng ngừa tham nhũng được triển khai đã tạo ra được chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với ngăn chặn tham nhũng. Các chủ trương, nội dung công tác đã được quán triệt tư tưởng chỉ đạo là chủ động phòng ngừa, lấy phòng ngừa làm biện pháp hàng đầu đi đôi với phát hiện xử lý hành vi tham nhũng. Thông qua đó, nhiều lĩnh vực công tác, hoạt động của một số đơn vị thi hành án trên địa bàn đã có chuyển biến rõ rệt, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

N.T.L