Cà Mau: Thành lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh

09/11/2011
Thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự,, ngày 07/11/2011 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1724/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh. Ban Chỉ đạo có 7 thành viên do ông Dương Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, ông Huỳnh Minh Hiệu, Cục trưởng Cục THADS tỉnh làm Phó trưởng ban, các ủy viên là: ông Phạm Chí Hải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ông Tô Quang Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài chính, ông Ngô Nhật Thành, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Phạm Thành Sỹ, Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Võ Văn Tính, Phó Chánh văn phòng Cục THADS tỉnh – Thư ký Ban Chỉ đạo.


Mời đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh.

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định tại Thông tư số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của Chủ tich UBND tỉnh Cà Mau.

Thùy Trang