UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh

09/12/2011
Ngày 06/12/2011 Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết định số 2524/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh.


Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh được kiện toàn, do ông Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Lê Đông Hải, Cục trưởng Cục THADS tỉnh làm Phó trưởng ban và 7 thành viên khác là lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh: Tư pháp, Công an, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự.                         

Thanh Hải