Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

09/12/2011
Thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cáo và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 397/THA ngày 10/11/2011; ngày 22/11/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1689/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; theo đó ông Cao Khoa - Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, ông Phan Tấn Nộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm Phó trưởng ban.


Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cáo và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự.

Theo ông Phan Tấn Nộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh cho biết thì việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi nhằm mục đích nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo để tham mưu cho Trưởng ban chỉ đạo công tác phối hợp và công tác tổ chức thi hành án trên địa bàn được hiệu quả, đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm của Ngành cấp trên giao./.

Phạm Huy Ân