THADS tỉnh Thái Nguyên: Hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ phép hằng năm đối với công chức làm công tác thi hành án dân sự

12/05/2008

Trong nhiều năm qua, các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của công chức làm công tác thi hành dân sự, góp phần bảo vệ  quyền và lợi ích của người lao động, động viên công chức hoàn thành nhiệm vụ.Bên cạnh quyền được nghỉ làm việc vào các ngày Tết, ngày Lễ và các ngày nghỉ theo chế độ khác đã được pháp luật về lao động quy định cụ thể. Để tạo điều kiện cho công chức biết rõ chế độ, quyền lợi của mình trong việc nghỉ ngơi và thuận tiện cho công tác quản lý, điều hành của thủ trưởng các đơn vị. Trên cơ sở các quy định của Bộ luật Lao động năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02.4.2002; Nghị định số 195/CP ngày 31.12.1994 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và Thông tư số 07/LĐTB-XH ngày 11.4.1995 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 195/CP về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 334/THA -TC ngày 07 tháng 5 năm 2008 hướng dẫn  về ngày nghỉ hàng năm có hưởng lương ( nghỉ phép hàng năm  ) đối với công chức làm công tác thi hành án dân sự  của các cơ quan Thi  hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên như sau:

I/ ĐỐI TƯỢNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC NGHỈ:

1. Về đối tượng:

Chế độ nghỉ phép được áp dụng đối với công chức làm công tác Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, trừ công chức đang trong thời gian tập sự.

Trong 01 năm làm việc, công chức có tổng thời gian nghỉ (cộng dồn ) do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quá 06 tháng ( 144 ngày làm việc ); hoặc nghỉ ốm do ốm đau quá 03 tháng  ( 72 ngày làm việc ), thì thời gian đó không được tính để hưởng chế độ nghỉ hàng năm của năm ấy.

2. Về chế độ:

a) Nếu thời gian làm việc liên tục chưa đủ 12 tháng thì  ngày nghỉ hàng năm được tính tương ứng với số tháng làm việc trong năm;

b ) Nếu thời gian làm việc liên tục từ đủ 12 tháng đến dưới 05 năm thì ngày nghỉ hàng năm là 12 ngày;

c) Nếu thời gian làm việc liên tục từ đủ 05 năm trở lên  thì ngày nghỉ hàng năm được tính theo quy định, cụ thể như sau:

- Từ đủ 05 năm đến dưới 10 năm thì được nghỉ thêm 01 ngày;

- Từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm thì được nghỉ thêm 02 ngày;

- Từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì được nghỉ thêm 03 ngày;

- Từ đủ 20 năm đến dưới 25 năm thì được nghỉ thêm 04 ngày;

- Từ đủ 25 năm đến dưới 30 năm thì được nghỉ thêm 05 ngày;

- Từ đủ 30 năm đến dưới 35 năm thì được nghỉ thêm 06 ngày.

d ) Khi nghỉ hàng năm, nếu đi bằng phương tiện ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ mà số ngày đi đường ( cả đi và về ) trên 02 ngày thì từ ngày thứ ba trở đi được tính thêm thời gian đi  đường ngoài ngày nghỉ hằng năm. Thời gian đi đường chỉ được tính một lần trong mỗi năm làm việc.

Công chức có thể chia kỳ nghỉ hàng năm thành nhiều lần nghỉ. Nếu trong một năm, công chức chia kỳ nghỉ ra nhiều lần nghỉ, thì chỉ được tính thời gian đi đường một lần.

c) Thủ trưởng đơn vị chỉ thanh toán tiền tàu, xe cho những ngày đi đường ở trong nước trong trường hợp nghỉ hằng năm để đi thăm vợ, chồng hoặc con      ( kể cả bên chồng hoặc bên vợ ) cho những công chức đang làm việc ở những vùng xa xôi hẻo lánh ( vùng núi cao, vùng sâu  theo danh mục của Uỷ ban dân tộc và miền núi ). Trong trường hợp này, cần có giấy đi đường, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị và chính quyền địa phương nơi đến.

II/. TRÌNH  TỰ, THỦ TỤC ĐỂ ĐƯỢC NGHỈ PHÉP NĂM:

1. Để được hưởng chế độ nghỉ phép năm, công chức có nhu cầu nghỉ phép phải làm đơn  đề nghị với Thủ trưởng đơn vị. Trong đơn trình bày cụ thể số năm  đã công tác, số ngày nghỉ, ngày trở lại đơn vị làm việc.

2. Trên cơ sở đề nghị của công chức và tính chất, trạng thái công việc trong đơn vị, Thủ trưởng đơn vị đồng ý hoặc không đồng ý cho công chức nghỉ phép hàng năm.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Nhận được văn bản này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với tổ  chức Công đoàn phổ biến đến toàn thể công chức trong đơn vị và sắp xếp công việc để công chức được nghỉ phép năm theo đúng quy định.

2. Việc giải quyết nghỉ phép hàng năm của năm nào chỉ được tính trong năm đó ( từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm dương lịch ).

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên để xem xét, giải quyết./.

 

Hà Tuấn Phương