THADS Bình Định: Chuẩn bị xét thi đua, khen thưởng đợt I - 2008 theo kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2008

12/05/2008

Để thực hiện tốt các chương trình và kế hoạch công tác của Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định năm 2008, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm, chào mừng 63 năm ngày thành lập ngành Tư pháp và 15 năm ngày thành lập cơ quan Thi hành án dân sự, ngày 12/11/2007 Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã phát động phong trào thi đua trong công tác thi hành án dân sự năm 2008 ở các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Bình Định. Phong trào thi đua năm 2008 được chia thành 2 đợt:- Đợt 1(đợt 19/5): Bắt đầu từ những ngày đầu của năm 2008 đến ngày 19/5/2008: thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 33 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, 119 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Đợt 2 (đợt 2/9): Từ ngày 20/5/2008 đến ngày 30/9/2008, thi đua lập thành tích chào mừng 63 năm ngày thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam, 15 năm ngày thành lập cơ quan Thi hành án dân sự.

Sau khi phát động, nhiều tập thể và cá nhân hưởng ứng, tích cực thi đua, tạo khí thế sôi nổi trong công tác ở các cơ quan Thi hành án dân sự, bước đầu đã đem lại nhiều kết quả tốt đáng khích lệ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Thi hành án dân sự tỉnh và từng đơn vị đã đề ra trong năm.  

                Để biểu dương những kết quả của tập thể và cá nhân đạt được trong đợt thi đua, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định yêu cầu Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trong tỉnh báo cáo kết quả thi đua công tác theo các nội dung và chỉ tiêu phát động thi đua của Thi hành án dân sự tỉnh (đợt 1), gắn với nội dung và các chỉ tiêu thi đua trong đợt phát động thi đua đặc biệt của Bộ Tư pháp (kế hoạch: 772/KH-BTP, ngày 20/3/2008 của Bộ Tư pháp), lập Hồ sơ gửi về Hội đồng thi đua – khen thưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định trước ngày 25/5/2008 để xét và đề nghị khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đợt I năm 2008.

  Võ Công Hoàng