Thái Nguyên: Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2008

19/05/2008

Năm 2008 là năm ngành Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Nghị quyết số 48, số 49 của Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương về cải cách Tư pháp. Công tác Thi hành án dân sự tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành,  đòi hỏi các cơ quan Thi hành án dân sự các cấp phải triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là các giải pháp  có tính đột phá để tạo sự chuyển biến mạnh hơn nữa và nâng cao vị thế của cơ quan Thi hành án.Trên cơ sở  Chương trình công tác của ngành  được ban hành theo Quyết định số 49/QĐ-TP ngày 16/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, kế hoạch công tác của ngành Tư pháp tỉnh Thái Nguyên, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng  và triển khai công tác  theo Kế hoạch số 80/KH-THA ngày 26/02/2008. Để đánh giá những kết quả đạt được và kịp thời có hướng chỉ đạo công tác trong thời gian tới, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên báo cáo như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008

1. Công tác quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ:

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của ngành theo Quyết định số 49/QĐ-TP ngày 16/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2008 vào ngày 29.01.2008. Tại Hội nghị, cán bộ, công chức Thi hành án dân sự toàn tỉnh đã được thông tin về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2007, thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2008, đặc biệt là được quán triệt nội dung của Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2008.

Yêu cầu Thi hành án dân sự cấp huyện, các Phòng chuyên môn thuộc Thi hành án dân sự tỉnh lập kế hoạch công tác phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị. Đa số các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc lập kế hoạch công tác với mục tiêu cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng Chấp hành viên, cán bộ thi hành án theo quy định.

                Thi hành án dân sự tỉnh đã thành lập 03 đoàn công tác làm việc với 03 đơn vị Thi hành án dân sự cấp huyện ( Tp. Thái nguyên, huyện Đồng Hỷ và Đại Từ )  nhằm khảo sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 80/KH-THA ngày 26.02.2008 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh. Đồng thời, làm rõ số lượng việc đang giải quyết, nguyên nhân dẫn tới tình trạng án tồn đọng, số việc chưa đạt yêu cầu theo kế hoạch và các biện pháp giải quyết án tồn đọng.

Bên cạnh việc quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ, Thi hành án dân sự tỉnh và một số đơn vị Thi hành án dân sự cấp huyện ( TP.Thái Nguyên, Phú Lương ) đã thực hiện nghiêm túc, có chất lượng trong việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Thi hành án dân sự, tổng kết 06 năm thực hiện việc chuyển giao án có giá trị không quá 500.000 đồng cho UBND cấp xã đôn đốc thi hành theo yêu cầu của Bộ Tư pháp. Báo cáo công tác Thi hành án dân sự năm 2007 và kiến nghị một số vấn đề nhằm hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự phục vụ công tác giám sát của Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội khoá XII theo Công văn số 487/UBTP 12 ngày 23.01.2008, được cấp có thẩm quyền ghi nhận và đánh giá cao. Tham gia và có ý kiến đề xuất với liên ngành có hướng giải quyết một số tồn tại về giao nhận vật chứng giữa các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh Thái Nguyên theo đúng quy định tại Điều 75 của Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2003 và Thông tư số 06/2007/TT-BTP ngày 05.7.2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự.

                Để đảm bảo sự hoạt động có hiệu quả giữa các Phòng chuyên môn và sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng xong và đề nghị các đơn vị có ý kiến vào Dự thảo Quy chế hoạt động của Thi hành án dân sự tỉnh trước khi ban  hành chính thức. Sau khi hoàn thiện, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã ký Quyết định số 321/QĐ-THA ngày 29.4.2008 ban hành Quy chế làm việc của Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, áp dụng từ ngày 01.5.2008.

                2. Công tác tổ chức cán bộ:

                 Tiếp tục thực hiện công tác về tổ chức cán bộ của Sở Tư pháp và Chương trình công tác năm 2008 của Thi hành án dân sự tỉnh, bộ máy các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh  Thái Nguyên đã được kiện toàn về cơ bản. Đến nay, 03 Phòng chuyên môn của Thi hành án tỉnh đã đi vào hoạt động, giúp Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ, bước đầu phát huy tốt nhiệm vụ theo quy định.

                Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp trong việc bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới và miễn nhiệm chức danh Chấp hành viên cấp tỉnh, cấp huyện đối với 04 trường hợp và đề nghị bổ nhiệm mới, luân chuyển chức vụ lãnh đạo Thi hành án dân sự cấp huyện đối với 02 trường hợp. Thực hiện Kế hoạch 228/KH-TP ngày 19.01.2008 của Hội đồng tuyển dụng công chức các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, Thi hành án dân sự tỉnh đã tham gia Hội đồng tuyển dụng, chuyển ngạch công chức theo quy định. Đến hết Quý I/2008, đã hoàn thành việc thi tuyển. Ra quyết định tuyển dụng 05 công chức, tiếp nhận 01 công chức và đề nghị Cục Thi hành án chuyển ngạch cho 03 công chức. Cử 05 cán bộ tham gia đào tạo nghiệp vụ thi hành án tại Học viện Tư pháp và một số cán bộ tham dự các khoá học bồi dưỡng, nâng cao về chính trị, quản lý Nhà nước theo hệ vừa học vừa làm.

                Bên cạnh việc xây dựng, bồi dưỡng cán bộ thi hành án thì một trong những giải pháp đột phá là sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đưa ra khỏi đội ngũ một số công chức không đủ điều kiện về trình độ chuyên môn, không hoàn thành nhiệm vụ nhưng chưa đến mức buộc thôi việc. Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08.8.2007 về chính sách tinh giản biên chế, xây dựng xong Đề án tinh giản biên chế, báo cáo Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Cục Thi hành án dân sự phê duyệt để thực hiện. Theo Đề án này, việc tinh giản biên chế được thực hiện đến năm 2008 và định kỳ báo cáo cấp có thẩm quyền 06 tháng /lần.

                3. Công tác quản lý tài chính, công sản:

                Về cơ bản, các đơn vị đã chủ động bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình và dự toán được giao, lập kế hoạch sử dụng kinh phí tiết kiệm, đáp ứng được yêu cầu chi thường xuyên của đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị lúng túng, chậm gửi báo cáo quyết toán theo quy định nên việc xét duyệt quyết toán còn chậm theo kế hoạch. Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức họp rút kinh nghiệm, cần khắc phục ngay những thiếu sót trong công tác quản lý tài chính.

Thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị Thi hành án dân sự cấp huyện tiến hành đánh giá việc sử dụng đất đai theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 09.01.2007 của Thủ tướng Chính phủ  và yêu cầu của Bộ Tư pháp trong việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

4. Công tác giải quyết án:

Việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan Thi hành án dân sự, đặc biệt là giải quyết cơ bản một phần số án tồn đọng.

Ngay từ đầu năm, Thi hành án dân sự 02 cấp của tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt tinh thần Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BTP ngày 16.01.2008 của Bộ trưởng, chủ động lên kế hoạch và tích cực áp dụng nhiều biện pháp để phân loại, giải quyết án theo quy định của pháp luật. Trong 06 tháng đầu năm, các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh Thái Nguyên đã thụ  lý 10.062 việc với số tiền 77.143.423.000đ. Số việc có điều kiện là 2.621 việc với số tiền 12.905.859.000đ. Kết quả giải quyết như sau:

- Thi hành xong hoàn toàn: 1.254 việc với số tiền 5.466.764.000đ

- Giải quyết bằng các biện pháp khác ( Đình chỉ, trả đơn): 207 việc với số tiền 2.944.726.000đ

Tỷ lệ thi hành xong hoàn toàn đạt 47,8% về việc và 42,3% về tiền trong số việc và tiền có điều kiện thi hành ( Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo ). Một trong những nhiệm vụ trọng  tâm của các cơ quan Thi hành án trong năm 2008 là áp dụng các biện pháp giải quyết có hiệu quả các việc án tồn đọng, phấn đấu giảm 10 đến 15% số việc tồn so với năm 2007. Thái Nguyên là tỉnh có số việc tồn đọng tương đối nhiều, chủ yếu là án liên quan đến ma tuý. Vì vậy, thực hiện việc miễn giảm theo Thông tư 02 được xác định là một trong những mục tiêu cơ bản của các đơn vị thi hành án cấp huyện. Từ đầu năm, Thi hành án dân sự tỉnh đã yêu cầu các đơn vị thống kê, rà soát chính xác số án tồn đọng. Tuy nhiên, qua số liệu thống kê và kết quả khảo sát cho thấy, bên cạnh một số đơn vị thống kê được tương đối đầy đủ số vụ việc thuộc diện được xét miễn giảm và có biện pháp phối hợp với các ngành liên quan để giải quyết loại án này thì vẫn còn một số đơn vị không thực hiện được nội dung này theo kế hoạch số 80/KH-THA ngày 26.02.2008 của Thi hành án dân sự tỉnh.

Như vậy, trong 06 tháng đầu năm 2008, các cơ quan Thi hành án của tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều cố gắng trong công tác nhưng kết quả thi hành án chưa đạt kết quả như mong muốn, đặc biệt là tỷ lệ thi hành xong hoàn toàn về việc và tiền chưa cao. Một số đơn vị chưa có biện pháp mang tính đột phá để giải quyết án tồn đọng. Trong 06 tháng cuối năm, Thi hành án dân sự tỉnh sẽ áp dụng nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đạt và vượt chỉ tiêu công tác theo kế hoạch đề ra từ đầu năm.

5. Một số công tác khác:

- Công tác thi đua khen thưởng: tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2007, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ,  kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời thi đua ái quốc ( 11.6.1948 - 11.6.2008 ), Kỷ niệm 15 năm thành lập cơ quan Thi hành án dân sự ( 01.7.1993 - 01.7.2008).... Phong trào thi đua đã nhận được được sự hưởng ứng của 100% cán bộ,công chức và các tập thể. Đã xuất hiện nhiều  cách làm hay, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh cũng yêu cầu Hội đồng thi đua cơ sở của Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên cần nâng cao năng lực hướng dẫn, chỉ đạo và tổng kết phong trào thi đua, giúp Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ trong công tác thi đua khen thưởng. Thi hành án dân sự tỉnh sẽ tiến hành sơ kết phong trào thi đua và khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong Đợt thi đua giải quyết án trong tháng 4/2008.

- Công tác giải quyết khiếu nại về thi hành án: Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kiên quyết không để xẩy ra tình trạng khiếu nại kéo dài, vượt cấp. Đã giải quyết 02 việc khiếu nại theo đúng quy định.

- Công tác phối hợp với các ngành, các cấp: tiếp tục duy trì công tác phối hợp giữa các cơ quan hữu quan nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc.

- Công tác tiếp nhận, bảo quản vật chứng: đến nay, hầu hết các đơn vị đã tiến hành việc tiếp nhận vật chứng từ cơ quan tiến hành tố tụng chuyển giao một cách khoa học, đúng pháp luật. Tuy nhiên, qua đợt khảo sát vừa qua, vẫn còn một số đơn vị tiến hành việc giao nhận theo nếp cũ dẫn đến việc quản lý, theo dõi không thuận tiện.

- Công tác lưu trữ, quản lý sổ sách hồ sơ thi hành án: các đơn vị đã tiến hành lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ nghiệp vụ, hồ sơ thi hành theo quy định. Một số đơn vị thực hiện khoa học, thuận tiện cho việc lưu trữ, tra cứu như : THADS tỉnh Thái Nguyên,  THADS thành phố Thái Nguyên, Đại Từ..Bên cạnh đó, vẫn còn một số ít đơn vị chưa thật sự coi trọng việc quản lý hồ sơ Thi hành, chưa có chữ ký và đóng dấu trước khi đưa lưu trữ theo quy định.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM

Từ những kết quả đã đạt được và một số tồn tại cần khắc phục, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đề ra một số phương hướng nhiệm vụ công tác trong 06 tháng cuối năm 2008 như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung công tác đã đề ra theo kế hoạch từ đầu năm. Tranh thủ sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp trong việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và kho vật chứng của Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên. Hướng dẫn các đơn vị Thi hành án dân sự cấp huyện thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong công tác xây dựng cơ bản.

2. Về công tác giải quyết án:

- Chỉ đạo quyết liệt, tích cực phân loại và thi hành triệt để các việc có điều kiện. Đặc biệt là việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm án phí và tiền phạt theo hướng dẫn tại Thông tư  số 02/2005/TTLT ngày 17.6.2005 của Liên ngành tư pháp trung ương;

- Tiếp tục mở một số đợt cao điểm giải quyết án. Tiến hành thực hiện có hiệu quả kế hoạch thi đua đặc biệt số 772/KH-BTP ngày 20.3.2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp để kỷ niệm 15 năm thành lập cơ quan Thi hành án dân sự ( 01.7.1993 - 01.7.2008 )

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh giải quyết một  số tồn tại trong việc nhận vật chứng theo đúng quy định của pháp luật.

3. Công tác tổ chức cán bộ:

- Tiến hành xây dựng Quy hoạch cán bộ đối với các cơ quan Thi hành án dân sự. Tiếp tục thực hiện việc kiện toàn tổ chức: điều động, luân chuyển một số chức danh Chấp hành viên, Chuyên viên. Kiện toàn chức danh Lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Thi hành án dân sự tỉnh;

- Triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế trong cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, định kỳ báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

4. Công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Lập kế hoạch kiểm tra một số đơn vị Thi hành án dân sự cấp huyện, trình Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh phê duyệt và tiến hành thực hiện.

- Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kiên quyết không để xẩy ra tình trạng khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thi hành án trong 06 tháng đầu năm 2008 và một số phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm của Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên.

Tuấn Phương