BCĐ THADS tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động của ban chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện, thành phố năm 2008

09/07/2008

Nhằm đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo và kết quả công tác thi hành án dân sự ở các huyện, thành phố, chỉ ra những ưu điểm cần tiếp tục phát huy và những khó khăn, vướng mắc cần tập trung khắc phục, để nâng cao chất lượng thi hành án, giảm án tồn đọng. Nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự ở địa phương, từng bước làm chuyển biến công tác thi hành án dân sự trên địa bàn các huyện, thành phố. Vừa qua, BCĐ Thi hành án dân sự tỉnh ban hành Kế hoạch về việc kiểm tra hoạt động của BCĐ Thi hành án dân sự các huyện, thành phố năm 2008 với những nội dung cụ thể như sau:- Công tác kiện toàn tổ chức, xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BCĐ thi hành án dân sự các huyện, thành phố. Tình hình, kết quả hoạt động của BCĐ thi hành án và các thành viên BCĐ.

- Kết quả thực hiện đợt thi hành án tập trung đợt I năm 2008.

- Tình hình kết quả phối kết hợp thực hiện giữa các ngành trong việc xét miễn, giảm tiền phạt, án phí.

- Kết quả chỉ đạo thực hiện chuyển giao án cho UBND cấp xã trực tiếp đôn đốc thi hành.

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án trên địa bàn.

- Kết quả công tác thi hành án dân sự của địa phương từ ngày 01/10/2007 đến hết ngày 30/6/2008.

- Những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của BCĐ Thi hành án dân sự cấp huyện và các kiến nghị, đề xuất với cấp trên về công tác thi hành án dân sự.

Phương pháp tiến hành: Đoàn kiểm tra công bố kế hoạch kiểm tra. BCĐ Thi hành án dân sự cấp huyện được kiểm tra báo cáo bằng văn bản theo các nội dung yêu cầu. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp hoạt động của BCĐ Thi hành án dân sự cấp huyện và đi kiểm tra ít nhất 02 cơ sở. Kết thúc đợt kiểm tra Đoàn kiểm tra có kết luận kiểm tra bằng văn bản.

Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra từ 01/10/2007 đến 30/6/2008.

BCĐ thi hành án dân sự tỉnh thành lập 2 tổ kiểm tra, mỗi tổ kiểm tra có 5 thành viên và có tổ thư ký giúp việc./.

 

Hoàng Giang