THADS thành phố Quảng Ngãi tổ chức cưỡng chế giao nhà cho bà Bùi Thị Thúy Linh và kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án

15/08/2008
Thi hành Bản án dân sự phúc thẩm số: 65/2005/DSTP ngày 06/12/2005 của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và thực hiện Quyết định thi hành án số: 176/QĐ-TĐYC.THA ngày 19/12/2005 của Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi về khoản:


  Mặc dù trong quá trình tổ chức thi hành án, chấp hành viên Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi đã quy định thời gian và đã áp dụng mọi biện pháp động viên, thuyết phục để ông Bùi Quang Luyện tự nguyện thi hành án. Đến nay, thời gian tự nguyện thi hành án đã hết nhưng ông Luyện vẫn không tự nguyện thi hành và không phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi trong việc thi hành án.

            Ngày 07/8/2008, Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi đã tổ chức cưỡng chế giao ngôi nhà số 172 Nguyễn Bá Loan, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho bà Bùi Thị Thúy Linh trọn quyền sở hữu và kê biên tài sản nhà và đất số 174 Nguyễn Bá Loan, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi để đảm bảo thi hành án.

   Việc cưỡng chế giao nhà và kê biên tài sản nhà và đất diễn ra đúng quy   trình, thủ tục mà pháp luật quy định, bà Linh đã nhận nhà và không có ý kiến gì thêm. Qua việc cưỡng chế nhà và kê biên nhà và đất của ông Bùi Quang Luyện đã góp phần đảm bảo các Bản án, Quyết định của Tòa án được thi hành nghiêm minh, giữ gìn kỷ cương, phép nước./.

“ - Giao ngôi nhà số 172 Nguyễn Bá Loan, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi cho bà Bùi Thị Thúy Linh được quyền sở hữu

- Buộc ông Bùi Quang Luyện phải thối lại cho bà Bùi Thị Thúy Linh số tiền 81.695.398 đồng (Tám mươi mốt triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn ba trăm chín mươi tám đồng) và phải chịu lãi suất chậm thi hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn so Ngân hàng Nhà nước quy định”.

ĐN