THADS tỉnh Bình Định: Tổng kết đợt thi đua đặc biệt do Bộ Tư pháp phát động

11/08/2008

Thực hiện Kế hoạch số: 772/KH-BTP, ngày 20/3/2008 của Bộ Tư pháp về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt năm 2008, tiến tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11/6/1948, ngày thành lập ngành Tư pháp 28/8 và 15 năm ngày thành lập các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, trên cơ sở tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay sau khi tiếp nhận kế hoạch, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Đinh đã tiếp tục phát động thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, kết quả thực hiện như sau:I. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua:

1. Căn cứ chương trình, kế hoạch, nội dung và mục tiêu thi đua theo Kế hoạch số: 772/KH-BTP, ngày 20/3/2008 của Bộ Tư pháp, ngay sau khi tiếp nhận kế hoạch, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã phát động đến các đơn vị trực thuộc; xây dựng, bổ sung chương trình, kế hoạch thi đua với những nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể và mốc thời gian thực hiện. Cùng với đó, Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức quán triệt cho lãnh đạo các phòng chuyên môn, Trưởng Thi hành án dân sự huyện, thành phố trong tỉnh về mục đích ý nghĩa đợt thi đua; qua đó phát động phong trào thi đua, tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ: thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thi đua kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng các cơ quan Thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh; thi đua cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó tập trung chủ yếu phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thi hành án về việc và tiền, chỉ tiêu giảm án tồn đọng và không để tình trạng khiếu nại kéo dài, khiếu nại vượt cấp.

2. Sau khi phát động phong trào, Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện phong trào của các đơn vị Thi hành án dân sự huyện, thành phố cũng như các phòng chuyên môn trực thuộc, tổ chức triển khai, hướng dẫn nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, tổ chức giao ước thi đua giữa các tập thể với nhau, giữa các cá nhân trong từng tập thể nhỏ, thực hiện phương châm: các phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, của địa phương, của đơn vị, những việc càng khó khăn phức tạp càng phải thi đua, lấy hiệu quả của công tác cá nhân, đơn vị làm thước đo đánh giá phong trào; phát động phong trào thi đua động viên, khuyến khích toàn thể công chức thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2008 đã đề ra. Cùng với việc tổ chức phong trào thi đua, Thi hành án dân sự tỉnh kết hợp việc kiểm tra công tác chuyên môn với việc kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện phong trào thi đua, phát triển và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở từng địa phương, trong đó chú trọng việc xây dựng và bồi dưỡng các nhân tố điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt; có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những mặt còn tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào; phấn đấu đạt các chỉ tiêu về việc và tiền theo kế hoạch đã đề ra.

II. Kết quả thi đua trong phong trào thi đua đặc biệt năm 2008:

Hoà cùng không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành Tư pháp nói chung, toàn thể công chức Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã ra sức thi đua triển khai hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đề ra.

1. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh.

- Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2007, các cơ quan Thi hành án dân sự đã thi đua tập trung rà soát, phân loại án đang thi hành, án có điều kiện nhưng chưa thi hành, lập kế hoạch tổ chức thi hành án dứt điểm những vụ việc tồn đọng, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác thi hành án. Đến ngày 31/7/2008, các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh đã tập trung tổ chức thi hành về việc đạt gần 70% so với số việc có điều kiện thi hành; giá trị tiền, tài sản thu được đạt gần 45 % so với giá trị án có điều kiện thi hành; giải quyết án tồn đọng đạt tỷ lệ 12%, trong đó nhiều đơn vị như: Thi hành án dân sự thành phố Qui Nhơn đạt tỷ lệ: 25,07%, hiện tại có số lượng án mới thụ lý tăng nhưng đã tổ chức thi hành án tính đến 31/7/2008 đạt tỷ lệ về việc: 67,45%, về tiền: 57,44%; Thi hành án dân sự tỉnh giải quyết án tồn đạt 14%, tổ chức thi hành án đạt tỷ lệ về việc gần 75%, về tiền đạt gần 65% so với số việc và tiền có điều kiện thi hành; Thi hành án dân sự huyện Vân Canh đã giải quyết án tồn đọng đạt: 14%, tổ chức thi hành án về việc đạt 86,2%, về tiền đạt: 66,1% so với số việc và tiền có điều kiện thi hành.

- Thi đua cải cách hành chính trong hoạt động thi hành án:

Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh luôn luôn tạo môi trường, lề lối làm việc chính qui, hiện đại; xây dựng đội ngũ công chức thi hánh án có đủ phẩm chất và năng lực; làm tốt công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch công chức thi hành án; công khai hoá trình tự, thủ tục thi hành án, trong quá trình tổ chức thi hành án đảm bảo tính chính xác, khách quan, công minh nhằm mục đích giải quyết công việc nhanh gọn, đáp ứng yêu cầu của công dân và tổ chức trong việc thi hành án.

2. Thi đua xây dựng các cơ quan Thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh.

Thi đua củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Trong 9 tháng năm 2008, đã đề nghị bổ nhiệm 04 Lãnh đạo Thi hành án dân sự cấp huyện, bổ nhiệm 10 Chấp hành viên, trong đó 01 Chấp hành viên cấp tỉnh, 09 Chấp hành viên cấp huyện (có 02 bổ nhiệm lại), tiếp nhận 03 công chức, tuyển dụng mới 11 công chức, nâng tổng số công chức lên 124 người/130 biên chế được phân bổ, 100% đơn vị có Thủ trưởng cơ quan Thi hành án. Nhờ đó, đội ngũ công chức thi hành án tăng được về số lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tâm với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, đủ sức thực hiện yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến từng cán bộ, đảng viên; tổ chức quán triệt các Nghị quyết Hội nghị TW 6 (khoá X); thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhân các ngày lễ lớn của đất nước nhằm quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; động viên khuyến khích đội ngũ công chức thi đua vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra, nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ, phục vụ nhân dân. Mặt khác, các cơ quan Thi hành án dân sự còn gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với công tác xây dựng ngành, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; chú trọng phát huy dân chủ trong cơ quan; thường xuyên đấu tranh phê bình đối với những biểu  hiện tiêu cực.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cụ thể: thực hiện công khai, minh bạch việc mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, việc chi tiêu tại đơn vị; nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công. Kết quả phát động và thực hiện kế hoạch thi đua đặc biệt năm 2008, có 03 tập thể và 04 cá nhân lập hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng thi hành án dân sự tỉnh Bình Định xét đề nghị Bộ Tư pháp khen. Căn cứ thành tích và chỉ tiêu thi đua của Bộ đề ra, Hội đồng thi đua khen thưởng của tỉnh đã xét, bình chọn, suy tôn đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng đối với 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật trong đợt thi đua đặc biệt này. Ngoài ra, nhân ngày sinh nhật Bác 19/5 và ngày thành lập các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, Trưởng thi hành án dân sự tỉnh đã xét tặng giấy khen cho 15 cá nhân và 04 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi phát động thi đua của Thi hành án dân sự tỉnh.

3. Đánh giá chung:

Việc thực hiện phong trào thi đua ở các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định duy trì thường xuyên và rộng khắp. Hội đồng thi đua- khen thưởng Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục được củng cố và phát huy hiệu quả, đã tham mưu giúp Trưởng Thi hành án tổ chức tốt phong trào thi đua, khen thưởng hoặc đề nghị các cấp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân kịp thời, đúng việc, đúng thành tích. Nội dung phong trào thi đua được đề ra cụ thể, tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của ngành, địa phương như: tập trung đẩy mạnh hoạt động thi hành án đạt hiệu quả, tập trung giải quyết án tồn đọng đạt, vượt chỉ tiêu của Bộ đề ra, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; thi đua xây dựng các cơ quan Thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh; thi đua thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được phong trào thi đua  vẫn còn một số vướng mắc, tồn tại: Năm 2008, UBND tỉnh Bình Định quyết định đưa cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh vào làm thành viên của khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh Bình Định. Tuy vậy, việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định vẫn chưa được lãnh đạo địa phương và các ngành quan tâm đúng mức. Bộ Tư pháp lấy mốc thời gian phát động phong trào, tổ chức, triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả không khớp với thời gian báo cáo thống kê công tác thi hành án dân sự (theo Quyết định số: 02/QĐ-BTP, ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Bộ Tư pháp) nên khó cho việc báo cáo đúng theo số liệu về chỉ tiêu của Bộ đề ra. 

Qua tổng kết phong trào thi đua cho thấy, nếu ngành chủ quản, địa phương và từng cơ quan, đơn vị thường xuyên phát động phong thi đua công tác sẽ tạo ra động lực mới, khơi dậy tinh thần hăng say công tác đối với cán bộ, công chức, đưa công tác thi hành án dân sự của địa phương sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Võ Công Hoàng