THADS tỉnh Cà Mau: Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 1277/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.

26/09/2008

Ngày 16/9/2008, Trưởng THADS tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 646/KH-THADS về việc thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 1277/QĐ-BTP ngày 09/7/2008 của Bộ  trưởng Bộ Tư pháp ban hành danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp và theo Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 15/8/2008 của Giám đốc Sở Tư pháp.Mục đích yêu cầu của kế hoạch này là: Việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với Chấp hành viên các cơ quan Thi hành án dân sự nhằm nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị cho đối tượng được chuyển đổi và chủ động phòng ngừa tham nhũng trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau; việc chuyển đổi vị trí công tác phải tiến hành theo định kỳ, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định.

Đối tượng áp dụng là Chấp hành viên không giữ chức vụ lãnh đạo của Thi hành án dân sự tỉnh và Thi hành án dân sự huyện, thành phố.

Hình thức chuyển đổi:

-Đối với Thi hành án dân sự tỉnh: Chuyển đổi địa bàn phụ trách án (huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn) mà chấp hành viên đang phụ trách; Luân chuyển Chấp hành viên Thi hành án dân sự tỉnh về Thi hành án dân sự cấp huyện.

-Đối với Thi hành án dân sự cấp huyện: Chuyển đổi vị trí công tác Chấp hành viên giữa các Thi hành án các huyện, thành phố Cà Mau; Chuyển đổi địa bàn (các xã, phường, thị trấn) Chấp hành viên đang phụ trách; Luân chuyển Chấp hành viên Thi hành án dân sự cấp huyện lên Thi hành án dân sự cấp tỉnh (khi có đủ điều kiện theo quy định).

Thời gian thực hiện chuyển đổi: Chấp hành viên có thời gian bổ nhiệm 3 năm (đủ 36 tháng) thì xem xét định kỳ chuyển đổi sang đơn vị khác. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là 3 năm (đủ 36 tháng).

Trình tự thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Trưởng Phòng tổ chức, hành chính, tổng hợp và tài vụ, Trưởng Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức nắm vững nội dung, nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với Chấp hành viên (thực hiện trong tháng 9/2008).

Bước 2: Đầu quý I hàng năm, Trưởng Phòng tổ chức, hành chính, tổng hợp và tài vụ phối hợp với Trưởng Thi hành án đân sự huyện, thành phố xây dựng phương án, đối tượng định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Thông qua phương án trong lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh và Chi ủy xem xét, trình Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt và tiến hành công khai trong toàn thể cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện.

Trưởng Phòng tổ chức, hành chính, tổng hợp và tài vụ có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.  Định kỳ 06 tháng báo cáo những vướng mắc, khó khăn để Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Được biết, trong tháng 9/2008, thực hiện Kế hoạch 21/KH-STP của Giám đốc Sở Tư pháp, các phòng, trung tâm thuộc Sở đã quyết định chuyển đổi vị trí công tác cho 4 người ở 2 đơn vị (Văn phòng Sở và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước) làm nhiệm vụ kế toán, thủ quỹ. Sở đang tiếp tục xem xét chuyển đổi vị trí công tác đối với các đơn vị còn lại (Phòng Công chứng số l, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp) đúng theo quy định của pháp luật và Kế hoạch của Giám đốc Sở đã đề ra./.

Thùy Trang