Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

05/04/2016
Ngày 30/3/2016, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự và một số văn bản hướng dẫn thi hành cho các Phó chi Cục trưởng, Trưởng phó phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, thư ký thi hành án và chuyên viên làm công tác thi hành án dân sự.

Trên cơ sở tài liệu tập huấn của Tổng cục Thi hành án dân sự phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án dân sự Cục Thi hành án dân sự thành phố đã xây dựng chuyên đề: “ Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS”  do đồng chí Hồ Tấn Thanh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án trình bày.  Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp về quy định, quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự và những thực tiễn trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tại các đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện được phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo triển khai và đánh giá. Bên cạnh đó Hội nghị đã lồng ghép triển khai một số quy định mới về công tác tổ chức cán bộ, công tác văn phòng để thống nhất thực hiện trong thời gian đến.
Hội nghị tập huấn không chỉ triển khai, thống nhất áp dụng những quy định mới của pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự mà còn  kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng những quy định mới của Luật Thi hành án dân sự qua quá trình tổ chức thực hiện thời gian qua, góp phần bảo đảm chấp hành đúng pháp luật và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2016.
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Phước Thu, Quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố đã điều hành thảo luận, trao đổi về nghiệp vụ tổ chức thi hành án, quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo và quán triệt cán, bộ công chức tiếp tục trao đổi, nghiên cứu kỹ các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành để thực hiện, áp dụng thống nhất, đúng quy định, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo và nâng cao kết quả giải quyết thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố.
Mai Thanh Phương
Văn phòng Cục