Cục THADS Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022

23/11/2021
Sáng ngày 23/11/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng; cùng toàn thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký thi hành án, kế toán trưởng HCSN, kế toán trưởng nghiệp vụ của Cục; lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố.

Hội nghị đã nghe 02 báo cáo (báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022); quán triệt dự thảo Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022; cho ý kiến dự thảo Kế hoạch công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự; đồng thời triển khai chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; những hạn chế, tồn tại qua công tác kiểm tra, kiểm sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 và Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong thi hành án dân sự giai đoạn 2021-2025.
Theo báo cáo do lãnh đạo Văn phòng Cục trình bày tại Hội nghị, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Với riêng Hệ thống Thi hành án dân sự, đây là năm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021). Mặc dù trong bối cảnh với không ít những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19; chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) giao cao hơn năm 2020; các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng phát sinh với số tiền phải thi hành án có giá trị lớn… Song Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, của cấp uỷ và chính quyền địa phương, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của ngành, của đơn vị; vừa chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị và địa phương, vừa thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và cấp uỷ, chính quyền địa phương giao. Tập trung giải quyết việc thi hành án, thực hiện quy trình tổ chức thi hành án đúng quy định. Kết quả thi hành án dân sự toàn tỉnh thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về việc và tiền được giao Cụ thể: Tổng số phải giải quyết: 5.446 việc = 194.665.113.000 đ; trong đó số cũ chuyển sang 1.005 việc = 71.419.713.000đ (đã trừ số việc, tiền chuyển sổ theo dõi riêng), số mới thụ lý 4.441 việc = 123.245.400.000đ, giảm 81 việc (1,79%), giảm 164.913.020.000đ (57,22%) so với năm 2020. Ủy thác thi hành án: 35 việc = 5.390.138.000đ, thu hồi hủy quyết định THA 01 việc = 1.375.000đ. Số phải thi hành: 5.410 việc = 189.273.600.000đ, trong đó: Số có điều kiện thi hành: 4.771 việc = 100.656.743.000đ (chiếm 88,2% về việc, 53,18% về tiền trong tổng số phải thi hành). Số chưa có điều kiện thi hành: 570 việc = 73.154.791.000đ (chiếm 11,8% về việc, 46,82% về tiền trong tổng số phải thi hành); Kết quả: Đã giải quyết xong 4.188 việc = 58.022.622.000đ, đạt tỷ lệ 87,78% về việc, 57,64% về tiền trên số việc, tiền có điều kiện thi hành (vượt 4,78% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao; về tiền vượt 16,54% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao).
Có được kết quả như trên là nhờ sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự, sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các đơn vị, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự phối hợp nhiệt tình, hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh. Công tác tổ chức thi hành án cơ bản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, những vụ việc có điều kiện thi hành đã được quan tâm giải quyết. Các mặt công tác được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Nội bộ đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động được nâng lên.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn có những hạn chế, tồn tại cần phải tập trung khắc phục đó là: Số việc, số tiền có điều kiện chuyển sang năm 2022 còn nhiều; một số vụ việc thi hành án chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, còn để xảy ra sai sót… 
Tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh công bố các quyết định khen thưởng của Tổng Cục trưởng và của Cục trưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trong công tác THADS, THAHC năm 2021; đồng thời thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đ/c Nguyễn Tuyên đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tư pháp đối với các cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành Tư pháp.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các cơ quan THADS tỉnh đạt được trong năm 2021. Đồng chí đề nghị công chức, người lao động trong các cơ quan THADS của tỉnh nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, bám sát Chương trình trọng tâm về THADS, THAHC của Bộ Tư pháp, sự chỉ đạo của Tổng cục và các nhiệm vụ, giải pháp mà Cục đã đề ra, chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan, với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm thi hành án có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ công chức thi hành án tận tình, trách nhiệm, thực hiện tốt việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS theo đúng chỉ đạo của Đảng, Nhà  nước, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Nguyễn Hoàng Minh - Văp Phòng Cục THADS tỉnh Tuyên Quang