Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Đông Hòa: Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

14/07/2020

         Trong những năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án dân sự và Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên, tập thể cán bộ, công chức và người lao động Chi cục thi hành án dân sự thị xã Đông Hòa đã hăng hái đăng ký thi đua, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, khắc phục những khó khăn, hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu ngành cấp trên giao.
 
        Việc phát động các phong trào thi đua được Chi cục thực hiện thường xuyên, liên tục, rộng rãi, chú trọng phát động phong trào thi đua theo đợt gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tạo khí thế thi đua sôi nổi, có nội dung phong phú, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm. Hình thức thi đua liên tục được đổi mới, chất lượng công tác thi đua khen thưởng được nâng lên, thu hút đông đảo cán bộ, chấp hành viên, người lao động trong đơn vị tham gia. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết phong trào, nhân rộng các điển hình tiên tiến, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cũng được quan tâm, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, chấp hành viên.
         Với những giải pháp quyết liệt, phù hợp, hoạt động của đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được tập trung giải quyết, giảm đáng kể án tồn đọng. Lấy việc thực hiện các chỉ tiêu thi hành án xem là thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Giai đoạn 2015-2019, đơn vị đã tổ chức thi hành xong 3.905 việc/4.100 việc có điều kiện thi hành, đạt 95,24%, với số tiền thi hành xong 61.279.452.000 đồng/ 74.035.140.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt 82,77%. Giải quyết xong 100% đơn, thư khiếu nại thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng khiếu nại bức xúc tồn đọng, kéo dài, khiếu nại đông người, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
         Với những nỗ lực trên, từ năm 2015 đến năm 2019 tập thể Chi cục thi hành án dân sự thị xã Đông Hòa đã đạt được những thành tích đáng kể, nhiều cá nhân tiêu biểu xuất sắc, có những đề tài sáng kiến hiệu quả được áp dụng trong thực tiễn, có những cách làm hay được các cấp biểu dương và ghi nhận. Nổi bật là trong 03 năm (2015, 2016 và 2019), đơn vị được Bộ tư pháp công nhận tập thể lao động xuất sắc; 02 lần được tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp (2016 và 2019) và năm 2016 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen. Là đơn vị duy nhất được bình xét đề nghị Bộ trưởng Bộ tư pháp công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015 – 2020.
          Trong thời gian tới, Chi cục THADS thị xã Đông Hòa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS, THA hành chính, Chỉ thị của UBND tỉnh, Thị ủy và Chương trình, Kế hoạch công tác hàng năm. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.
          Chú trọng nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong cơ quan THADS, làm tốt công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS; Thực hiện việc phân loại án chính xác, đảm bảo THA đúng trình tự, thủ tục; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính và các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án; Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị phản ánh của nhân dân, giải quyết đúng thời hạn đơn thư khiếu nại, tố cáo về THA.
          Đồng thời, Chi cục thực hiện tốt công tác dân vận trong THADS gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân; Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức gắn với nâng cao hiệu quả trong tổ chức các phong trào thi đua.


Theo Phạm Xuân Pha - Chi Cục THADS Tx. Đông Hòa

Các tin đã đưa ngày: