Sign In

Cục THADS tỉnh được tặng Bằng khen trong việc thi hành Luật Lý lịch tư pháp

05/04/2021

Ngay sau khi Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 có hiệu lực thi hành, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đã chủ động phổ biến, quán triệt nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành như: Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 09/3/2015 của Bộ Tư pháp Về việc tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; Công văn số 1046/UBND-NC ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 và Kế hoạch số 1022/KH-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về triển khai chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến toàn thể công chức, người lao động trong Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình và nhân dân trên địa bàn biết nhằm thực hiện tốt các quy định liên quan đến trách nhiệm cung cấp thông tin về kết quả chấp hành nghĩa vụ về dân sự, hình phạt tiền trong các bản án, quyết định về hình sự. Đồng thời, chỉ đạo hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tăng cường công tác thi hành án dân sự, tạo điều kiện thuận lợi để người phải thi hành án hoàn thành nghĩa vụ dân sự; chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan có liên quan và Sở Tư pháp trong việc cung cấp, tra cứu, xác minh, rà soát thông tin lý lịch tư pháp, bảo đảm thông tin lý lịch tư pháp được cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng quy định của Luật Lý lịch tư pháp.
 


Qua 10 năm triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp (từ năm 2010-2020), các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã cung cấp cho Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình trên 7.482 quyết định thi hành án dân sự trong bản án hình sự, quyết định đình chỉ thi hành án, thông báo kết thúc thi hành án trong trường hợp người bị kết án đã thực hiện xong nghĩa vụ dân sự và trên 4.306 văn bản xác nhận kết quả thi hành án dân sự để phục vụ cho việc cấp phiếu lý lịch tư pháp. Với những nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện Luật Lý lịch tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp.
                                                                                                                                     
                                                                                                                               Quang Thành

Các tin đã đưa ngày: