Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi

01/08/2021

I.CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI
- Ông Võ Văn Xông.
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI
- Ông Phạm Văn Khánh.
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
- Bà Mai Thị Thủy Tiên - Chánh Văn phòng
- Bà Phan Thị Noa Oanh - Phó Chánh Văn phòng
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
- Ông Bùi Văn Thụy - Trưởng Phòng 
- Ông Huỳnh Tấn Kha - Phó trưởng phòng
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ
- Ông Nguyễn Hồng Quảng - Phó trưởng phòng.
- Ông Lê Văn Huynh - Phó trưởng phòng.
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
- Bà Nguyễn Thị Ái Chi - Thẩm tra viên.
- Bà Nguyễn Thị Ánh Phi - Thẩm tra viên.
5. KẾ TOÁN TRƯỞNG
- Ông Lê Quốc Đức
6. 13 CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC
- Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi
- Chi cục THADS huyện Bình Sơn
- Chi cục THADS huyện Sơn Tịnh
- Chi cục THADS huyện Tư Nghĩa
- Chi cục THADS huyện Mộ Đức
- Chi cục THADS huyện Đức Phổ
- Chi cục THADS huyện Nghĩa Hành
- Chi cục THADS huyện Ba Tơ
- Chi cục THADS huyện Minh Long
- Chi cục THADS huyện Sơn Hà
- Chi cục THADS huyện Sơn Tây
- Chi cục THADS huyện Trà Bồng
- Chi cục THADS huyện Lý Sơn.