Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi

14/12/2018

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI
- Ông Nguyễn Mạnh Thắng
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI
- Ông Trần Quang Nam.
- Ông Võ Văn Xông
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Bà Mai Thị Thủy Tiên
- Bà Phan Thị Noa Oanh
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
- Ông Huỳnh Tấn Kha - chuyên viên
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ
PHỤ TRÁCH PHÒNG
Ông Nguyễn Tấn Cầm 
CÁC PHÓ PHÒNG
- Ông Nguyễn Hồng Quảng
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Phạm Huy Ân
5. KẾ TOÁN TRƯỞNG
- Bà Phan Thị Bạch Tuyết

6. 14 CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC
- Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi
- Chi cục THADS huyện Bình Sơn
- Chi cục THADS huyện Sơn Tịnh
- Chi cục THADS huyện Tư Nghĩa
- Chi cục THADS huyện Mộ Đức
- Chi cục THADS huyện Đức Phổ
- Chi cục THADS huyện Nghĩa Hành
- Chi cục THADS huyện Ba Tơ
- Chi cục THADS huyện Minh Long
- Chi cục THADS huyện Sơn Hà
- Chi cục THADS huyện Sơn Tây
- Chi cục THADS huyện Trà Bồng
- Chi cục THADS huyện Tây Trà
- Chi cục THADS huyện Lý Sơn