Sign In

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

03/06/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: