Sign In

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG BẰNG HÌNH THỨC SINH HOẠT DIỄN ĐÀN CHI BỘ TẠI CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA

10/11/2021

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG BẰNG HÌNH THỨC SINH HOẠT DIỄN ĐÀN CHI BỘ TẠI CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA
Xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng trong công tác xây dựng đảng, thời gian qua, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, trong đó chú trọng hình thức sinh hoạt Diễn đàn chi bộ và đã thu được nhiều kết quả tích cực, chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng được nâng cao, góp phần quan trọng trong xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.
Ngày 22/3/2017, Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 47 - KH/TU, về tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đến ngày 17/4/2017 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng Hóa cũng đã ban hành Công văn số 28 - CV/BTGHU, về việc “tổ chức diễn đàn vai trò của Chi bộ trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên”. Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy và hướng dẫn hàng năm của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, từ năm 2017 đến nay, Chi bộ đã triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và đạt hiệu quả theo đúng yêu cầu.

Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTGHU, ngày 12/4/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng Hóa về tổ chức diễn đàn Chi bộ năm 2021, ngày 08/11/2021, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tổ chức Diễn đàn chi bộ với chủ đề: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, tiếp tục củng cố niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Diễn đàn đã tiếp tục quán triệt các nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Diễn đàn cũng đã nghiên cứu, phân tích, đánh giá bối cảnh mới tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nhận diện những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động tấn công vào nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Diễn đàn cũng đã thống nhất đánh giá, thời gian qua, đặc biệt là sau khi có Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự nói chung, mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ nói riêng đã có sự nhận thức sâu sắc hơn về quan điểm, đường lối của Đảng, vững vàng hơn về tư tưởng, đã có nhiều việc làm thiết thực trong thực hiện Nghị quyết. Tuy vậy cũng thấy rằng, trong thời gian tới, các thế lực thù địch sẽ tăng cường sự chống phá với các thủ đoạn tinh vi hơn, vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao bản lĩnh, vững vàng hơn, nắm rõ các phương thức, thủ đoạn của kẻ địch để tự bảo vệ và có biện pháp đấu tranh đạt kết quả.

 Để tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, chi bộ đề ra các nhiệm vụ:
1. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng vừa là nhiệm vụ cấp bách vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác.
2. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự học tập, nghiên cứu nắm vững lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, để vừa vận dụng sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ chế độ, bảo vệ tổ quốc, vừa đủ lý luận để phản bác lại các quan điểm sai trái.
3. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
4. Thực hiện tốt các quy định pháp luật trong thực thi công vụ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, không để xảy ra các vi phạm để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng xuyên tạc, nâng cao quan điểm làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.
5. Nói và viết theo đúng đường lối của Đảng; thực hiện nghiêm quy định của Đảng về những việc đảng viên không được làm.
6. Chi bộ thực hiện tốt các nguyên tắc của đảng trong tổ chức, hoạt động và sinh hoạt. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt để cán bộ đảng viên nắm bắt kịp thời, hiểu đúng, đầy đủ các nghị quyết, chủ trương, đường lối và các quy định của Đảng. Thường xuyên có thông tin chính thống về tình hình đất nước, thế giới để kịp thời chống lại các luận điệu xuyên tạc, vu khống, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng./.
                                                              Phan Nhật Việt - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa

Các tin đã đưa ngày: