Sign In

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN CHI BỘ NĂM 2021

04/08/2021

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN CHI BỘ NĂM 2021
Thực hiện Kế hoạch số 47 - KH/TU, ngày 22/3/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị; Hướng dẫn số 17-HD/BTGHU, ngày 12/4/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngày 03/8/2021, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tổ chức diễn đàn chi bộ năm 2021
Diễn đàn đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo yêu cầu Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 đã được chỉ ra tại diễn đàn năm 2020; báo cáo chuyên đề tự chọn của Chi bộ về xây dựng đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục quán triệt 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ theo Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016, đồng thời, làm rõ 82 biểu hiện cụ thể để nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, của Ban Tổ chức Trung ương.
Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, xây dựng, Diễn đàn đã thảo luận làm rõ thêm những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, những kết quả đạt được của chi bộ trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, trong đó nổi bật là kết quả xây dựng đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành án. Diễn đàn cũng đã thống nhất cao đánh giá cán bộ, đảng viên trong Chi bộ chưa có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhưng cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những nguy cơ tiềm ẩn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để xây dựng những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời khi mới manh nha những biểu hiện đơn lẻ.
Diễn đàn là hình thức sinh hoạt được chi bộ tổ chức hằng năm từ 2017 đến nay, việc tổ chức diễn đàn đã mang lại nhiều chuyển biến và kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, trong đề ra các nội dung, giải pháp để nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh.
Phan Nhật Việt - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa

Các tin đã đưa ngày: