Sign In

Cơ cấu tổ chức

01/06/2015

I. Lãnh đạo Cục
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
01 Nguyễn Văn Uốt Cục trưởng 0918137545
02 Lưu Khánh Đường Phó Cục trưởng 0913983474
03 Bùi Thị Thúy Nga Phó Cục trưởng 0945622707
04 Hồ Minh Hải Phó Cục trưởng 0908567563
II. Các Phòng chuyên môn
* Văn phòng
01 Quách Vĩnh Phong Chánh Văn phòng 0988297136
* Phòng Tổ chức cán bộ
01 Lư Minh Énh Trưởng phòng 0916742563
02  Thái Thị Mỹ Ngân Phó Trưởng phòng 0976311050
* Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự
01 Lê Việt Khải Trưởng phòng 0974324324
02 Đặng Hồng Tuấn Phó trưởng phòng 0984838227
03 Ngô Nam Trung Phó trưởng phòng 0988380145
* Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
01 Cao Đức Tín Phụ trách phòng 0919730490