Sign In

Cơ cấu tổ chức

01/06/2015

I. Lãnh đạo Cục
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
01 Nguyễn Văn Uốt Cục trưởng 0918137545
02 Lê Việt Khải Phó Cục trưởng 0974324324
03 Bùi Thị Thúy Nga Phó Cục trưởng 0945622707
04 Hồ Hùng Anh Phó Cục trưởng 0918037205
II. Các Phòng chuyên môn
* Văn phòng
01 Lư Minh Énh Chánh Văn phòng 0916742563
* Phòng Tổ chức cán bộ
01 Quách Vĩnh Phong Trưởng phòng 0988297136
02 Thái Thị Mỹ Ngân Phó Trưởng phòng 0976311050
* Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự
01 Nguyễn Hoàng Xuân Phó trưởng phòng 0918062131
       
* Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
01 Thạch Minh Luân Trưởng phòng 0985951417
02 Nguyễn Thị Riêng Phó trưởng phòng 0946783088