Sign In

Cơ cấu tổ chức

01/06/2015

I. Lãnh đạo Cục
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
01 Nguyễn Văn Uốt Cục trưởng 0918137545
02 Lê Việt Khải Phó Cục trưởng 0974324324
03 Bùi Thị Thúy Nga Phó Cục trưởng 0945622707
II. Các Phòng chuyên môn
* Văn phòng
01 Quách Vĩnh Phong Chánh Văn phòng 0988297136
02 Thái Thị Phương Hiếu Phó Văn phòng 0978548814
* Phòng Tổ chức cán bộ
01 Lư Minh Énh Trưởng phòng 0916742563
02  Thái Thị Mỹ Ngân Phó Trưởng phòng 0976311050
* Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự
01 Ngô Nam Trung Phụ trách  0988380145
02 Đặng Hồng Tuấn Phó trưởng phòng 0984838227
* Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
01 Nguyễn Hoàng Xuân Phó trưởng phòng 0918062131