Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết ương 4 Khóa XII

08/06/2021

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết ương 4  Khóa XII
Sáng ngày 08/6/2021, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiệnNghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30.10.2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Bí thư Chi bộ, các tổ đảng và toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.
Trong 05 năm qua, Cấp uỷ Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy các cấp và đạt được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong đơn vị.

Qua thời gian triển khai và học tập nghị quyết, tư tưởng cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã được nâng cao, phát huy tính tự giác, ra sức rèn luyện đạo đức, lối sống.100% đồng chí dảng viên trong chi bộ đã xây dựng chương trình hành động của cá nhân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; cam kết bằng văn bản với chi bộ, cấp ủy, tập thể về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tích cực học tập, làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đấu tranh ngăn chặn tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là sự lãnh đạo của Chi bộ.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ngày càng đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động phòng, chống "diễn biến hòa bình", những thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức thi hành án dân sự tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân gắn với đẩy mạnh việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cấp ủy chính quyền các cấp. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thiết thực về nội dung; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu và tính thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức hàng năm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp uỷ cơ sở. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ; không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, trì trệ trong công việc. Rà soát, bổ sung, cụ thể hóa và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan tham gia, quản lý Nhà nước, xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,  Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ III (2020-2025), xây dựng chi bộ và cơ quan trong sạch, vững mạnh.
                                               Người đưa tin: Nguyễn Thị Bích Trang     
                                          Chi bộ Cục THADS tỉnh Sơn La          

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: