Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La xây dựng và ban hành Chương trình hành động của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

09/07/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La xây dựng và ban hành Chương trình hành động của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
        Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động số 14-CTr/ĐU ngày 31/5/2021 của Đảng ủy Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 29/6/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ban hành theo Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 03/12/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

          Căn cứ tình hình thực tiễn của ngành và của địa phương, Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng Chương trình hành động của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 ban hành theo Quyết định số 282/QĐ-CTHADS ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La nhằm cụ thể hóa thực hiện 12 định hướng, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với tổ chức thực hiện hiệu quả 8 nghị quyết, 01 kết luận và 9 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

        Chương trình hành động của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 chỉ tiêu cơ bản và 5 chương trình trọng tâm với các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 theo phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, trọng tâm là nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, đưa công tác Thi hành án dân sự phát triển bền vững lên tầm cao mới./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: