Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

12/11/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Ngày 10/11/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức trực tuyến Hội nghị phòng chống tham nhũng, tiêu cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021. Tham dự hội nghị gồm có lãnh đạo Cục, lãnh đạo chi cục và toàn thể cán bộ công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La.
Tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã triển khai Chỉ thị 04/CT-TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng; Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 tại Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quyết định số 779/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2021 của Tổng cục THADS về việc ban hành Chương  trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong thi hành án dân sự giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục THADS nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cục trưởng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng tại các cơ quan THADS tỉnh Sơn La trong thời gian qua và giao nhiệm vụ trong thời gian tới các cơ quan Thi hành án dân sự tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực, các Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng, bên cạnh đó, người đứng đầu các cơ quan THADS phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện coi đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là một nhiệm vụ lâu dài và đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí để đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm của các đơn vị. Xác định các giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Đặc biệt đồng chí đã nhấn mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phải được thủ trưởng các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đi vào chiều sâu và kết quả phải cụ thể, toàn diện, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ. Tập thể phải đoàn kết nhưng không có nghĩa là đoàn kết xuôi chiều, không dám phản bác lại quan điểm sai lầm, để làm được điều đó, mỗi công chức, người lao động cần phải tích cực học tập rèn luyện hoàn thiện bản thân. Góp phần xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, lối sống.
                       Phạm Thu Hiền
        Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: