Sign In

Thông báo danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Sơn La (25/05/2020)

Ngày 25/5/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La nhận được Công văn số 493/STP-HCTP&BTTP  ngày 21/5/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La về việc cung cấp danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có 03 tổ chức hành nghề đấu giá ( có danh sách kèm theo). Vậy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La thông báo để các chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh biết để tiện liên hệ./.

Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính (02/04/2020)

Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27.3.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (30/03/2020)

Ngày 17/03/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
                                                                 ( Theo Cổng Thông tin điện tử Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp)


 

Ban hành Quy trình Tổ chức thi hành án dân sự (31/03/2017)


Tổng cục Thi hành án dân sự vừa ban hành Quy trình Tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan Thi hành án dân sự kèm theo Quyết định số 273/QĐ-TCTHADS ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.
Các tin đã đưa ngày: