Sign In

THÔNG BÁO - Triển khai văn bản hướng dẫn kế toán nghiệp vụ THADS năm 2020

01/10/2020

V/v triển khai Thông tư Số 78/2020/TT-BTC, ngày 14 tháng 08 năm 2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ THADS
Các tin đã đưa ngày: