Sign In

Thời gian hoạt động trang thông tin Cục THADS Tây Ninh

26/06/2015

      Thực hiện Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020, Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng Trang Thông tin điện tử cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh.
     Ngày 01/7/2015 Cục Thi hành dân sự tỉnh Tây Ninh chính thức vận hành trang thông tin về thi hành án dân sự tại địa phương. Vì vậy, Cục Thi hành dân sự tỉnh Tây Ninh thông báo đến các Chi cục và tất cả cán bộ, công chức, người lao động trong ngành để thường xuyên truy cập nắm bắt, trao đổi thông tin. Đồng thời cung cấp tin, bài góp phần xây dựng nội dung trang thông tin của ngành được đa dạng, phong phú.
Các tin đã đưa ngày: