Sign In

Văn phòng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh, tập thể được công nhận điển hình tiên tiến cơ sở giai đoạn 2015 - 2020 trong phong trào thi đua các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh.

23/06/2020

        Hưởng ứng phong trào thi đua hàng năm do Cục THADS tỉnh Tây Ninh phát động, với sự cố gắng, nỗ lực của Lãnh đạo phòng, tập thể công chức và người lao động đơn vị, Văn phòng Cục THADS luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Cơ cấu tổ chức Văn phòng Cục THADS tỉnh Tây Ninh: năm 2015 có mặt 08 biên chế và 04 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (hợp đồng); năm 2016 đến nay có 06 biên chế và 04 hợp đồng; hiện có mặt 02 Phó Chánh Văn phòng trong đó 01 Phó Chánh Văn phòng giao phụ trách phòng, 01 chuyên viên pháp lý, 01 chuyên viên Công nghệ thông tin, 01 văn thư, 01 nhân viên và 04 hợp đồng.

Một số kết quả đạt được trong thời gian qua, Văn phòng Cục thực hiện tốt việc tham mưu xây dựng kế hoạch công tác THADS hàng năm của Cục và thẩm định, phê duyệt kế hoạch công tác THADS hàng năm các đơn vị trực thuộc; tham mưu các văn bản chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, công tác văn phòng và chế độ báo cáo, thống kê; các văn bản chỉ đạo của Cục đối với các Chi cục (178 văn bản); xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khác theo đúng chỉ đạo của cấp trên và phù hợp tình hình tại đơn vị.

Lãnh đạo phòng thường xuyên đôn đốc, theo dõi kết quả và báo cáo kết quả hoạt động của các Chi cục, các phòng chuyên môn để Lãnh đạo Cục kịp thời chỉ đạo về công tác chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt các chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất có chất lượng, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của đơn vị. Đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn đối với các Chi cục Thi hành án dân sự về công tác báo cáo, thống kê, văn thư lưu trữ. Tham mưu Lãnh đạo Cục đi cơ sở nắm bắt tình hình và có chỉ đạo đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa các cơ quan THADS trong tỉnh hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm.

Công tác chỉ đạo, phát hiện vi phạm, sai sót tại các Chi cục ngày càng sâu sát hơn: chủ động lồng ghép công tác kiểm tra về thực hiện một số nhiệm vụ Văn phòng trong các buổi làm việc của Lãnh đạo Cục với Chi cục, qua đó đã phát hiện một số đơn vị chưa làm tốt công tác ghi chép sổ sách tiếp công dân, thực hiện cơ chế một cửa, chế độ hội họp, ghi chép và quản lý sổ công văn đi - đến ... và tham mưu văn bản chỉ đạo chấn chỉnh.

Thường xuyên tham mưu kiểm tra việc chấp hành nội quy làm việc, quy định của ngành tại các Chi cục để chấn chỉnh kỷ luật công vụ, tác phong làm việc, trong thời gian qua tham mưu kiểm tra tại 10 đơn vị và có văn bản chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ chung trong toàn tỉnh.

Thực hiện tốt công tác thống kê và phân tích số liệu, phát hiện những số liệu cần lưu ý, chủ động tham mưu Lãnh đạo Cục có văn bản chỉ đạo các chi cục thực hiện tự kiểm tra phân loại án tại đơn vị, giúp công tác phân loại án trong năm thực chất hơn, giảm tình trạng biến động về tỷ lệ phân loại án không điều kiện vào dịp cuối năm.

Tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án nhân dân các cấp; phối hợp với phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự trong việc kiểm tra, thụ lý, ra quyết định thi hành án đảm bảo đúng quy định pháp luật, chuyển giao cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đúng thời hạn quy định.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành hiệu quả Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh, thường xuyên cập nhật hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh, công bố số liệu thống kê, danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, viết bản tin chuyên đề về công tác thi hành án dân sự, viết bài về gương điển hình đăng trên Trang tin điện tử nhằm động viên CBCC phấn đấu hơn trong công tác và nhân rộng để CBCC học tập, noi theo. Văn phòng thực hiện công bố danh sách Chấp hành viên thi hành xong nhiều việc nhất trong tháng trên Trang tin điện tử qua đó động viên tinh thần CBCC tích cực hơn trong công việc (công chức Văn phòng viết 113 bản tin đã được đăng tải).

Ngoài ra, trong thời gian qua Văn phòng Cục thực hiện một số thành tích nổi bật như sau:

Năm 2016, tham mưu tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự trong các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh; được Tổng cục THADS tặng bằng khen cho tập thể Văn phòng và 01 công chức trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự.

Năm 2017, kịp thời tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 536/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục THADS về việc triển khai hỗ trợ trực tuyến THADS và Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục THADS về việc ban hành Quy trình và triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS; trong năm đã đề xuất cử 02 công chức biệt phái về Chi cục THADS huyện Hòa Thành để hỗ trợ giải quyết án.

Năm 2018, chủ động tham mưu tự kiểm tra việc thực hiện cơ chế 01 cửa tại các Chi cục THADS; triển khai lấy phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa để có cơ sở cải thiện chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức tốt hơn; triển khai, thực hiện phần mềm quản lý văn bản đi, đến và hồ sơ án lưu trữ; triển khai, thực hiện Quyết định số 815/QĐ-TCTHADS ngày 13/7/2018 của Tổng cục THADS về ban hành Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ thống THADS; trong năm tiếp tục đề xuất cử 01 công chức biệt phái về Chi cục THADS huyện Hòa Thành để hỗ trợ giải quyết án. Tham mưu ký kết Thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Tây Ninh và văn bản chỉ đạo các Chi cục THADS huyện, thành phố thực hiện; xây dựng dự thảo Hợp đồng mẫu giúp các Chi cục ký kết hợp đồng thực hiện với Bưu điện cùng cấp.

Năm 2019, Văn phòng xây dựng, triển khai chuyên đề “Xây dựng văn bản trong công tác thi hành án dân sự”, trong đó giới thiệu hạn chế, sai sót về việc ban hành văn bản của các cơ quan THADS trong tỉnh; thống kê những nội dung cơ bản của các loại văn bản, yêu cầu và kỹ thuật trình bày văn bản; hướng dẫn thể thức một số văn bản phổ biến đối với các cơ quan THADS. Tham mưu tổ chức Tọa đàm “Cán bộ, công chức THADS thực hiện Di chúc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó đã phát huy vai trò, trách nhiệm của CBCC Thi hành án dân sự trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó có những việc làm theo thiết thực, hiệu quả, nâng cao kết quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh.

Với những thành tích đã đạt được, tập thể và cá nhân công chức Văn phòng Cục đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục THADS tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen, cụ thể như sau:

- Năm 2015: Cục trưởng Cục THADS tặng giấy khen trong đợt thi đua cao điểm, kết thúc năm công tác được công nhận Tập thể lao động tiên tiến.

- Năm 2016: Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho tập thể Văn phòng vì có thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 02 cá nhân được Cục trưởng tặng giấy khen do có thành tích tốt trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bộ Tư pháp công nhận Tập thể lao động xuất sắc; 01 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở với sáng kiến được công nhận “Nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại Cục và các Chi cục”.

- Năm 2017: Cục trưởng Cục THADS tặng giấy khen do có thành tích tốt trong đợt thi đua cao điểm; Bộ Tư pháp công nhận Tập thể lao động xuất sắc và tặng Bằng khen cho tập thể Văn phòng và 01 cá nhân; 02 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở với sáng kiến được công nhận “Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu của Văn phòng Cục THADS” và sáng kiến “Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong cơ quan Thi hành án dân sự”.

- Năm 2018: Cục trưởng Cục THADS tặng giấy khen do có thành tích tốt trong đợt thi đua cao điểm; tặng giấy khen tập thể năm 2018. Bộ Tư pháp công nhận Tập thể lao động xuất sắc; 02 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở với sáng kiến được công nhận “Nâng cao hiệu quả công tác văn phòng” và sáng kiến “Nâng cao hiệu quả công tác văn thư trong cơ quan Thi hành án dân sự”.

- Năm 2019: Cục trưởng Cục THADS tặng giấy khen do có thành tích tốt trong đợt thi đua cao điểm; Bộ Tư pháp công nhận Tập thể lao động xuất sắc và tặng Bằng khen cho tập thể Văn phòng và 02 cá nhân; 02 cá nhân được công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở với sáng kiến được công nhận: “Đẩy mạnh công tác tham mưu về chỉ đạo, điều hành, thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019” và sáng kiến “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư lưu trữ trong cơ quan Thi hành án dân sự”.

Để đạt được những thành tích trên, tập thể công chức và người lao động Văn phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể và tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như trong đời sống; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do cơ quan phát động. Trong công tác quản lý, điều hành nội bộ, Lãnh đạo Văn phòng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác quản lý, điều hành và nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; có kế hoạch phân công nhiệm vụ hợp lý, khoa học và cụ thể cho từng công chức và người lao động, có sự quản lý, đôn đốc, theo dõi kết quả công việc đã phân công.

Phát huy thành tích thời gian qua, tập thể Văn phòng quyết tâm phấn đấu, giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Văn phòng, góp phần cùng với các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm.

 
Trương Thị Hồng Hoa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: