Sign In

Các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

06/09/2021

          Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, trong những năm qua Chi ủy, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Tây Ninh luôn chú trọng, quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động THADS.
Hoạt động tiếp công dân mang tính bắt buộc đối với các cơ quan nhà nước nói chung, đối với cơ quan THADS nói riêng, hoạt động tiếp công dân có ý nghĩa và vai trò rất lớn trong việc tổ chức thi hành án vì thông qua công tác tiếp công dân giúp Lãnh đạo cơ quan THADS lắng nghe các ý kiến của người dân, nắm bắt thông tin về Chấp hành viên, công chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định, quy trình của pháp luật; góp phần thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân về THADS. Đồng thời, làm tốt công tác tiếp công dân sẽ hạn chế việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài. Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo Quy chế tiếp công dân (ban hành kèm theo Quyết định số 1449/QĐ-CTHADS ngày 28/12/2016 của Cục THADS tỉnh Tây Ninh); bố trí công chức có trình độ, năng lực dân vận, trực tiếp tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của đơn vị vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Các cơ quan THADS niêm yết lịch tiếp công dân của Lãnh đạo đơn vị; Lãnh đạo Cục, Chi cục trực tiếp tiếp công dân định kỳ; thường xuyên đối thoại trực tiếp với công dân để làm rõ những vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo phục vụ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trong 11 tháng năm 2021, các cơ quan THADS trong tỉnh đã tiếp 126 lượt công dân (Cục 34 lượt, Chi cục 92 lượt), trong đó Lãnh đạo Cục và Chi cục tiếp 49 lượt (Cục 07 lượt, Chi cục 42 lượt).

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan THADS trong tỉnh thực hiện nghiêm túc Thông tư 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự.Các loại đơn thư, kiến nghị của công dân gửi đến cơ quan THADS đều được phân loại, xử lý kịp thời, bảo đảm giải quyết đúng trình tự thủ tục, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; kiên quyết không để phát sinh những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp. Trong 11 tháng năm 2021, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan THADS trong tỉnh là 62 đơn (61 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo), giảm 14 đơn so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả đã giải quyết 61/62 đơn (gồm 61 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo), đạt tỷ lệ 98,38%.

Để đạt được kết quả trên là do Lãnh đạo Cục THADS đã triển khai nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh và chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, như:

- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tự kiểm tra (trong năm đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tự kiểm tra công tác tổ chức thi hành án, công tác tài chính, ngân sách, kế toán nghiệp vụ; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra kết quả thực hiện kháng nghị, kiến nghị, phúc tra, kết luận kiểm sát trực tiếp của Viện kiểm sát nhân dân; công tác văn thư, lưu trữ).

- Yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, kết luận kiểm sát, kiến nghị, kháng nghị của VKSND hai cấp.

- Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, chấn chỉnh công chức trong công tác tiếp công dânvà việc ban hành các quyết định về thi hành án, ghi biên bản trong THADS.

- Vận hành hiệu quả “Đường dây nóng”, phần mềm hỗ trợ trực tuyến THADS để kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trong hoạt động THADS. Khuyến khích các đơn vị trang bị camera tại nơi tiếp công dân để theo dõi, ghi nhận các diễn biến trong quá trình tiếp công dân.

Đặc biệt, thông qua công tác kiểm tra và thẩm định các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của các Chi cục THADS trực thuộc, Cục THADS đã phát hiện việc tổ chức thi hành án của các Chấp hành viên có vi phạm như chưa tiến hành xác minh điều kiện thi hành án kịp thời, tài sản đã kê biên nhưng chưa đưa ra thẩm định giá, phân loại, xác minh điều kiện chưa đúng quy định; trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý đơn thư yêu cầu, kiến nghị, phản ánh còn Chi cục THADSchưa thực hiện đúng, đầy đủ quy trình giải quyết theo quy định, phân loại, xử lý đơn chưa đảm bảo, chậm xử lý đơn, hình thức văn bản giải quyết chưa đúng quy định...từ đó Cục THADS có văn bản chấn chỉnh công tác tổ chức thi hành án và góp ý để các huyện điều chỉnh trong công tác giải quyết đơn; góp phần nâng cao chất lượng giải quyết đơn của các Chi cục THADS cấp huyện, hạn chế khiếu nại, tố cáo phát sinh.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp và có chất lượng, không phát sinh vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp, qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường kỷ cương hành chính, thực hiện đúng quy định về tiếp công dân, trong quá trình tiếp công dân chú trọng lắng nghe nguyện vọng của người dân và giải thích pháp luật đối với các nội dung người dân trình bày; xử lý đúng quy định các thông tin được phản ánh về thái độ và việc tổ chức thi hành án của Chấp hành viên. Về công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, Cục THADS tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để đơn khiếu nại, tố cáo về THADS thuộc thẩm quyền; tăng cường công tác đối thoại, chỉ đạo Thẩm tra viên phối hợp với Chấp hành viên trong tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, chỉ đạo; tăng cường công tác thẩm định, góp ý các văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chi cục nhằm hạn chế thấp nhất các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa thuyết phục; giới thiệu đơn vị chưa thực hiện tốt việc phân loại, giải quyết đơn để rút kinh nghiệm chung./.

 
Trương Thị Hồng Hoa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: