Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức họp định kỳ Quý I năm 2020

03/03/2020

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức họp định kỳ Quý I năm 2020
         Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, chiều ngày 20/02/2020, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức họp định kỳ. Đồng chí Trần Văn Chiến – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; đại diện các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường;  Lãnh đạo Cục, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo phòng Nghiệp vụ, tổ chức thi hành án thuộc Cục Thi hành án dân sự.
Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự đã nghe dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2019 và Quý I năm 2020. Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo theo đúng quy chế và kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của các ngành liên quan, tạo thuận lợi để cơ quan Thi hành án dân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm 2019, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự đã tăng cường công tác chỉ đạo trong hoạt động Thi hành án dân sự như chỉ đạo giải quyết án tồn, vụ việc phức tạp có khiếu nại kéo dài, đồng thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án; tăng tỷ lệ thi hành xong; kéo giảm lượng án chuyển kỳ sau và giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo so với cùng kỳ. Công tác phối hợp được quan tâm chỉ đạo thực hiện, kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các Quy chế phối hợp liên ngành. Cục Thi hành án dân sự thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hoạt động, đồng thời tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh giao.

Bên cạnh những mặt làm được, báo cáo cũng nêu các hạn chế như còn một số Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp huyện chưa kịp thời kiện toàn khi có thành viên thay đổi công tác, chưa thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; Thường trực Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện chưa chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo giải quyết những vướng mắc trong công tác phối hợp tại địa phương; một số trường hợp ngành thành viên Ban Chỉ đạo chưa thật sự phát huy hết vai trò, trách nhiệm của ngành trong công tác phối hợp... Từ thực tiễn công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận các giải pháp để nâng cao hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2020.

 Tiếp đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả thực hiện các vụ việc được Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cho ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp ngày 13/8/2019. Theo báo cáo, các ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tại cuộc họp trước đã được Cục Thi hành án dân sự triển khai thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp tổ chức thi hành án trong một số vụ việc cụ thể. Sau khi nghe báo cáo, các thành viên dự họp đã thảo luận, thống nhất ý kiến chỉ đạo giải quyết các vụ việc trong thời gian tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò tích cực, chủ động trong công tác phối hợp của cơ quan Thi hành án dân sự.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Văn Chiến – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục quan tâm thực hiện công tác phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh, nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự tại địa phương.

 
Trương Thị Hồng Hoa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: