Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến sử dụng kết quả thẩm định giá khi đưa tài sản thi hành án ra bán đấu giá

21/09/2023

Thời gian qua, quá trình tổ chức thi hành án của các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) phát sinh vướng mắc liên quan đến việc xác định thời điểm sử dụng Chứng thư thẩm định giá khi đưa tài sản thi hành án ra bán đấu giá, việc thực hiện lại thủ tục thẩm định giá và chi phí thẩm định giá lại trong trường hợp Chứng thư quá hạn sử dụng. Trên cơ sở kết quả họp Liên ngành Trung ương[1], báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp và ý kiến thống nhất của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Văn bản số 3249/VKSTC-V11 ngày 11/8/2023, Tổng cục THADS hướng dẫn một số nội dung sau:
1. Thời điểm sử dụng kết quả thẩm định giá trong hoạt động THADS được xác định là thời điểm ký Hợp đồng Dịch vụ bán đấu giá tài sản thi hành án. Cơ quan THADS phải sử dụng kết quả thẩm định giá trong thời hạn Chứng thư quy định (từ thời điểm ban hành Chứng thư đến thời điểm ký Hợp đồng Dịch vụ bán đấu giá tài sản), nếu vượt quá thời hạn trên thì phải thực hiện lại thủ tục thẩm định giá.
 2. Trường hợp mặc dù việc sử dụng kết quả thẩm định giá trong thời hạn được ghi tại Chứng thư, nhưng quá trình tổ chức thi hành án nếu không tuân thủ đúng trình tự, thủ tục bán đấu giá theo quy định của pháp luật về THADS, đấu giá tài sản, dẫn đến quá thời hạn thì cơ quan THADS phải thực hiện lại thủ tục thẩm định giá.
3. Về chi phí thực hiện thẩm định giá lại cơ quan THADS cần nghiên cứu, thực hiện theo quy định tại Điều 73 Luật THADS[2]. Trường hợp vụ việc khó khăn, phức tạp không có căn cứ để áp dụng các quy định pháp luật nêu trên thì thống nhất liên ngành hoặc báo cáo Tổng cục để xem xét, giải quyết.
                                                                                                                                                Đậu Thị Hiền, Vụ Nghiệp vụ 1

[1] Tổng cục đã tổ chức họp liên ngành với Vụ 11 - Viện kiểm sát tối cao; Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính; các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Bổ trợ tư pháp, Thanh tra Bộ) theo Thông báo kết luận số 146/TB-TCTHADS ngày 12/5/2023 của Tổng cục THADS.
[2] Điểm c khoản 1 Điều 73 Luật THADS quy định người phải thi hành án chịu: “Chi phí cho việc định giá, giám định tài sản, bán đấu giá tài sản; chi phí định giá lại tài sản, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này”; điểm a khoản 2 Điều 73 Luật THADS quy định người được thi hành án chịu: “chi phí định giá lại tài sản nếu người được thi hành án yêu cầu định giá lại, trừ trường hợp định giá lại do có vi phạm quy định về định giá” và điểm a khoản 3 Điều 73 Luật THADS quy định ngân sách Nhà nước trả chi phí thẩm định giá lại “định giá lại tài sản khi có vi phạm quy định về định giá”.


Theo Cổng thông tin Tổng cục Thi hành án dân sự

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: