Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 23/QĐ-CTHADS ngày 23/6/2021 Về việc ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình

01/07/2021

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH THÁI BÌNH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Số: 142/QĐ-CTHADS
Thái Bình, ngày 23 tháng 6  năm 2021
                   
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 
Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ/TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 2343/QĐ-BTP ngày 25/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự;
Theo đề nghị của Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng ISO của Cục.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình (có danh mục tài liệu kèm theo).                   
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục nằm trong phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng có trách nhiệm quán triệt, tuân thủ và áp dụng trong quá trình giải quyết công việc tại đơn vị.
Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng ISO của Cục có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đã ban hành./.
 Nơi nhận:                                                                  - Như Điều 3 (thực hiện);
- Tổng cục THADS (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Chi cục THADS các huyện, TP (để biết);
- Trang Thông tin điện tử của Cục (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP.
CỤC TRƯỞNG
 (Đã ký)
 
 
Lê Thanh Tình
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: