Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính 9 tháng đầu năm 2020

13/07/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính 9 tháng đầu năm 2020
Ngày 08/7/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính 9 tháng đầu năm 2020. Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.
Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Đồng thời, đánh giá nhận định tình hình công tác, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Cục trưởng đã phát biểu kết luận, chỉ đạo như sau:
Năm 2020 là năm có rất nhiều khó khăn đối với công tác thi hành án, Hệ thống THADS của tỉnh đã có cố gắng, tuy nhiên kết quả còn thấp. Toàn tỉnh thụ lý 5.929 việc, đã giải quyết xong và đình chỉ 3.322 việc, đạt tỷ lệ 66,77% ; về tiển tổng thụ lý 1.049.846.495.000 đồng, đã thi hành xong, đình chỉ: 71.692.943.000 đồng, đạt tỷ lệ 14,88% (còn thiếu 13,23% về việc và thiếu 23,12% về tiền so với chỉ tiêu được Tổng Cục THADS giao). Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020. Cục trưởng Cục THADS tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Toàn hệ thống tiếp tục quyết tâm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về thi hành án năm 2020 đã được Tổng cục THADS giao.
2. Đánh giá cụ thể tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị (thực tế hiện tại và dự báo các vụ việc phát sinh từ nay đến cuối năm công tác) để có chủ trương, giải pháp cụ thể, đồng bộ đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2020.
3. Thực hiện tốt công tác kiểm tra và tự kiểm tra, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
4. Thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán. Các đồng chí Chi cục trưởng thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo Chấp hành viên, kế toán nghiệp vụ xử lý kịp thời đối với các khoản tiền thi hành án, không để tồn quỹ, thực hiện triệt để việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công đảm bảo đúng quy định.
5. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, quy chế, nội quy làm việc cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ, đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
6. Làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS các cấp chỉ đạo sự phối hợp của các ngành với công tác thi hành án dân sự
Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: