Sign In

Bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

16/03/2016

Bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Tiến tới bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa đăng lại toàn văn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Nghị quyết số 105/2015/QH13 của Quốc hội và Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Các tin đã đưa ngày: