Sign In

Tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm

21/09/2018

Tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm
         Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh uỷ; Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố Huế và Trưởng phòng các Phòng chuyên môn thuộc Cục tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.
         Thứ nhất, Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí Thư (khoá  XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị 06/CT-TTg, ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hộilễ kỷ niệm; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định 110/2018/NĐ-CP, ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các cán bộ, ngành, địa phương; Nghị định 111/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.
          Thứ hai, Quán triệt đến cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị mình, cũng như vận động người thân chấp hành các hương ước, quy ước, nội quy  khi tham gia lễ hội; không được hoạt động mê tín, dị đoan, “thương mại hoá” hoạt động lễ hội.
          Thứ ba, Tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; không tặng quà và tổ chức chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm.
          Thứ tư, Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, của Cục về đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công và các phương tiện công tham gia lễ hội (trừ trường hợp được giao thực thi nhiệm vụ).        
                                                                                                               
                                                                                                                 Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: