Sign In

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (tàu cá lần 01) vụ ông Võ Văn Phùng và bà Nguyễn Thị Nguyệt (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (15/11/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản (tàu cá lần 01) vụ ông Võ Văn Phùng và bà Nguyễn Thị Nguyệt. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 101/TB-CCTHADS ngày 11/11/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Lãnh (CHV Lê Minh Hải) (14/11/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Lãnh. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 24/TB-CCTHADS ngày 14/11/2022 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Bùi Thị Điệu (CHV Võ Đức Nhân) (14/11/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Bùi Thị Điệu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 69/TB-CCTHADS ngày 14/11/2022 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự bà Lê Thị Thanh Hương (CHV Phan Hoàng Giang) (11/11/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Lê Thị Thanh Hương. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 09/TB-CCTHADS ngày 10/11/2022 của Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ bà Đỗ Thị Sẽ (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (11/11/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ bà Đỗ Thị Sẽ. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 97/TB-CCTHADS ngày 11/11/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Lê Minh Hoàng (CHV Lê Hoàng Hiệp) (10/11/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông  Lê Minh Hoàng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 43/TB-CCTHADS ngày 10/11/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Lê Minh Hoàng (CHV Lê Hoàng Hiệp) (10/11/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Lê Minh Hoàng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 44/TB-CCTHADS ngày 10/11/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS H. Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng đấu giá tài sản kê biên (05 vụ), gồm: vụ ông Trần Thanh Phong; vụ ông Võ Văn Hùng; vụ ông Trương Văn Muồng; vụ ông Văn Công Biền và vụ ông Huỳnh Văn Lực (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (08/11/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (05 vụ), gồm: vụ ông Trần Thanh Phong; vụ ông Võ Văn Hùng, bà Bùi Thị Lan; vụ ông Trương Văn Muồng, bà Võ Thị Xuồng; vụ ông Văn Công Biền và vụ ông Huỳnh Văn Lực, bà Võ Thị Mỹ Trinh. Chi tiết theo 05 tập tin “Thông báo số 89/TB-CCTHADS, Thông báo số 90/TB-CCTHADS, Thông báo số 91/TB-CCTHADS, Thông báo số 92/TB-CCTHADS và Thông báo số 94/TB-CCTHADS cùng ngày 08/11/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (08/11/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân (Nguyễn Hồng Khánh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 93/TB-CCTHADS ngày 08/11/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đặng Kim Lanh – Huỳnh Văn Đệ (CHV Nguyễn Văn Trọn) (08/11/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đặng Kim Lanh – Huỳnh Văn Đệ. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 37/TB-CCTHADS ngày 07/11/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: