Sign In

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2023 (23/03/2023)

​Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-BTP ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại Tổng cục THADS năm 2023, cụ thể như sau: 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Đinh Khắc Qui và bà Phạm Thị Diệu (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (23/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Đinh Khắc Qui và bà Phạm Thị Diệu (CHV Nguyễn Ngọc Vinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 343/TB-CCTHADS ngày 22/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 5) để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Mật (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (23/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 5) để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Mật (CHV Nguyễn Ngọc Vinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 345/TB-CCTHADS ngày 22/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Công Thưởng và ông Phạm Thị Mỹ Nhỏ (CHV Đinh Ngọc On) (23/03/2023)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Công Thưởng và bà Phạm Thị Mỹ Nhỏ (CHV Đinh Ngọc On). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 90/TB-CTHADS ngày 23/3/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 2) để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Mai Thành Tài và bà Nguyễn Thị Kim Thoa (CHV Lê Văn Thái Ngọc) (23/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 2) để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Mai Thành Tài và bà Nguyễn Thị Kim Thoa (CHV Lê Văn Thái Ngọc). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 81/TB-CCTHADS ngày 09/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ hộ bà Mai Thị Thùy Dung (CHV Nguyễn Thị Liễu Nga) (23/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ hộ bà Mai Thị Thùy Dung (CHV Nguyễn Thị Liễu Nga). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 88/TB-CCTHADS ngày 17/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phan Thái Bình (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (23/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phan Thái Bình (CHV Nguyễn Anh Tuấn). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 211/TB-CCTHADS ngày 23/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chứa thẩm định giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Trần Thị Hai (CHV Trần Thị Thu Bình) (23/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chứa thẩm định giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Trần Thị Hai (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 212/TB-CCTHADS ngày 23/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phan Thanh Duy (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (22/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phan Thanh Duy (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 346/TB-CCTHADS ngày 22/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Văn Sang và ông Đoàn Văn Sang (CHV Đinh Ngọc On) (21/03/2023)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Văn Sang và ông Đoàn Văn Sang (CHV Đinh Ngọc On). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 85/TB-CTHADS ngày 21/3/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: