Sign In

Chi cục thi hành án dân sự Quận 1 học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XIII

11/01/2024

Chi cục thi hành án dân sự Quận 1 học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XIII
Sáng ngày 11/01/2024, Chi cục thi hành án dân sự Quận 1 triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Hoài Danh – Phó Chi cục trưởng cùng toàn thể đảng viên, công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1.

Trong thời gian qua, việc triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng luôn được Cấp ủy, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1 đặc biệt quan tâm, chú trọng vì Nghị quyết của Đảng là những định hướng phát triển đất nước, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, then chốt nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề cho sự thành công trong tổ chức thực hiện nghị quyết, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống.
 

Tại hội nghị, toàn thể đảng viên, công chức, người lao động được nghe đồng chí Bùi Thị Thúy Hiền – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy truyền đạt các Chuyên đề: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” (Nghị Quyết 43); “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” (Nghị Quyết 42); “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.
 
Đ/c Bùi Thị Thúy Hiền – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy truyền đạt các Chuyên đề
 
Từ việc học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đảng viên, công chức, người lao động của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1 sẽ phát huy hơn nữa tính sáng tạo, đoàn kết sự và tư duy đổi mới tích cực làm tăng năng suất công việc nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, gắn chặt tình đồng chí, đồng nghiệp góp phần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
                                                                                                  Tạ Hữu Tường
 
 

Các tin đã đưa ngày: