Sign In

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2020

03/11/2020

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2020
Thực hiện Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1986/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành kế hoạch hướng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020; Kế hoạch số 3550/KH-UBND-NCPC ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11" trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Cục THADS thành phố ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị Chi cục THADS trực thuộc triển khai thực hiện Ngày pháp luật có hiệu quả
 (i)Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong các cơ quan Thi hành án dân sự toàn thành phố. Góp phần tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội; đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, người lao động của Hệ thống THADS toàn thành phố; (ii) Các hoạt động hưởng ứng phải góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thực tự giác, tuân thủ, chấp hành pháp luật; gắn với phong trào thi đua hướng tới tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật; (iii) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 trọng tâm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về hoạt động thi hành án, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.
Bên cạnh đó nhấn mạnh việc:  Xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, người lao động, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hệ thống THADS, Bộ Tư pháp; Ngày Pháp luật được tổ chức sâu rộng, thống nhất trong các cơ quan Thi hành án dân sự tại thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động triển khai phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị; Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật.
Các khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020:
“Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020, toàn Hệ thống Thi hành án dân sự nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.
* Ngoài ra một số khẩu hiệu tuyên truyền bám sát nội dung triển khai Ngày Pháp luật năm 2020.
1. Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
2. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động PBGDPL.
3. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
4. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu và yêu cầu trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.
5. Tích cực cải cách hành chíng, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm. Tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2020; cao điểm từ ngày 05/11 đến 11/11/2020
 
 
 
 
 
 
 

Các tin đã đưa ngày: