Sign In

Cục THADS TP.HCM triển khai tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

01/04/2021

Cục THADS TP.HCM triển khai tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
Thực hiện văn bản số 833/TCTHADS-VP ngày 17/3/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Cục THADS thành phố ban hành văn bản triển khai tới toàn thể công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự toàn thành phố hưởng ứng, khuyến khích 100% công chức tham gia cuộc thi.
Thực hiện văn bản số 833/TCTHADS-VP ngày 17/3/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Cục THADS thành phố ban hành văn bản triển khai tới toàn thể công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự toàn thành phố hưởng ứng, khuyến khích 100% công chức tham gia cuộc thi.

Với mục đích tham gia hưởng ứng cuộc thi là tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự toàn thành phố những nội dung cơ bản của các quy định về bầu cử. Thông qua đó, giúp nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (cuộc bầu cử); nắm rõ các quy định pháp luật về bầu cử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân trong cuộc bầu cử. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân được thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt tới toàn thể công chức, người lao động thuộc các đơn vị phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS quận, huyện, thành phố trực thuộc tham dự cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, Chủ động đề xuất hoặc phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tại địa phương để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội động nhân dân đến toàn thể công chức, người lao động của đơn vị; Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng thời gian được nêu trong Kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/3/2021 của Bộ Tư pháp tại đơn vị. 

Thông qua việc tham dự cuộc thi cũng là một hình thưc tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên công chức,người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự toàn thành phố đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Thi hành án dân sự cũng như góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.
                                                                                                                                        Cẩm Tú
 

Các tin đã đưa ngày: