Sign In

Quyết định số 661/QĐ-BTP ngày 15/4/2022 của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ (21/04/2022)

Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình
Các tin đã đưa ngày: