Sign In

Hướng dẫn số 08/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về công tác kiểm sát THADS, THAHC năm 2021

20/01/2021

Hướng dẫn số 08/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về công tác kiểm sát THADS, THAHC năm 2021
Vừa qua, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 08/HD-VKSTC về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021.

Theo đó, năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được xác định:

- Quán triệt, triển khai, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác kiểm sát THADS, HC được nêu trong Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC, Kế hoạch số 01/KH-VKSTC, số 02/KH-VKSTC và số 03/KH-VKSTC; Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính” (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 07/CT-VKSTC); Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 26/6/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế” (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 06/CT-VKSTC); Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính ban hành theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao (sau đây viết tắt là Quy chế số 810/QĐ-VKSTC).

- Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn luật định để nâng cao vai trò của VKSND trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; tạo sự chuyển biến thực chất, mạnh mẽ trong toàn Ngành, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Tập trung kiểm sát việc phân loại, xác minh điều kiện thi hành án và áp dụng các biện pháp cưỡng chế phong tỏa tài khoản, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở, các tài sản có giá trị lớn, có yếu tố nước ngoài. Theo dõi, lập hồ sơ kiểm sát 100% việc thi hành án về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Kiểm sát chặt chẽ việc quản lý, xử lý đối với tiền, tài sản, vật chứng được thu hồi trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã chuyển cho Cơ quan Thi hành án dân sự trước khi có quyết định thi hành án.

Tăng cường công tác kiểm sát và có các biện pháp tác động, đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự. Kiểm sát chặt chẽ hơn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; chủ động đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Kiên quyết thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị đối với những vi phạm pháp luật đã phát hiện trong quá trình kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; chủ động tham mưu để kịp thời kiến nghị đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân trong công tác thi hành án hành chính; kịp thời cung cấp thông tin, chuyển hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao xử lý đối với việc tổ chức thi hành án dân sự có dấu hiệu tội phạm.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, cần xác định nội dung công tác đột phá trong năm 2021 là: Tập trung kiểm sát việc phân loại, xác minh điều kiện thi hành án và áp dụng các biện pháp cưỡng chế phong tỏa tài khoản, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở, các tài sản có giá trị lớn, có yếu tố nước ngoài. Theo dõi, lập hồ sơ kiểm sát 100% việc thi hành án về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Kiểm sát chặt chẽ việc quản lý, xử lý đối với tiền, tài sản, vật chứng được thu hồi trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã chuyển cho Cơ quan Thi hành án dân sự trước khi có quyết định thi hành án.

Các tin đã đưa ngày: